Vår förskola

Änglagården är en Reggio Emilia-inspirerad förskola med plats för 20 barn.

Förskolan Änglagården är en Reggio Emilia inspirerad förskola som består av endast en avdelning.

Vår ambition är att vara medforskare i barnens tid på Förskolan och följa dem i deras lärande.

Beskrivning

Förskolan består av en avdelning med ungefär 20 platser där 5 personal arbetar. 

Vi tycker att det är viktigt att alla barn får utvecklas efter sin egen förmåga och i sin egen takt, därför strävar vi efter att möta varje barn där de befinner sig och därifrån ge tid och möjlighet att utvecklas vidare.

  • Trygghet
  • Kreativitet
  • Livslångt lärande
  • Leklust
  • Omtanke
  • Glädje 

Verksamheten 

För oss som arbetar på Änglagården är leken i centrum då vi av erfarenhet vet att det är nyckeln till god samspelsförmåga och social kompetens. Leken utvecklar barnens fantasi, deras sinnen och motorik. I leken har barnen en möjlighet att bearbeta olika intryck och upplevelser. Att leka främjar barnens språkutveckling då de i samspel med andra utvecklar tankeverksamheten och utmanar och utmanas språkligt av sina kamrater. Man kan säga att leken är barnens arbete med deras egen utveckling. Genom att ge barnen tillgång till olika typer av lekmaterial som t.ex. utklädningskläder, olika typer av byggmaterial, bilar, dockor, bollar m.m. vill vi inbjuda barnen till olika former av lek.

Läroplan för förskolan (Lpfö 18) ligger till grund för vår verksamhet. Där finns de övergripande mål och riktlinjer som staten har bestämt för alla förskolor. Kommunen ansvarar för att de genomförs.
I läroplanen uttrycks de värderingar som ska genomsyra verksamheten.

Foto: Louise Hedberg

Reggio Emilia

Reggio Emilia är inte en färdigskriven pedagogisk metod utan snarare ett förhållningssätt och en livshållning. Karaktäriseras av upptäckarglädje, nyfikenhet, forskariver där man vill förena vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ. ”Ett barn har hundra språk men berövas nittinio."

Foto: Louise Hedberg