Historia om Nyeds kyrkogård

Lär historik och beskrivning av kyrkogården.

Nyed

Utdrag från inventeringen av begravningsplatser i Värmlands län del 1, sammanställd av Länsstyrelsen i Värmlands län 1988:5 kan man läsa om Nyeds kyrkogård:

Historik
Nyeds kyrka, belägen på en udde i Borssjön, byggdes mellan 1703 och 1706. Den föregicks av två kyrkor som båda brann ned. Den första av dem uppfördes i samband med socknens tillkomst vid sekelskiftet 1600.
Kyrkogården är sannolikt samtida med socknens första kyrka. Dess äldsta delar ligger i nära anslutning till kyrkan. År 1824 gjordes den första utvidgningen på ett område norr om kyrkan. Öster härom iordningställdes ett mindre område 1917. Nästa utvidgning skedde 1954 österut på udden och den senaste 1981, då ett område i söder införlivades med kyrkogården. På den östra utvidgningen anlades en urnlund med ceremoniplats. De tre allmänningarna som fanns öster om kyrkan började på 1950-talet användas som familjegravar. Visst avlägsnande av gravramar har skett och ett tiotal grusgravar har tagits bort sedan slutat av 1870-talet.

Beskrivning
Endast lövträd förekommer på kyrkogården. Längs sjön i norr, utmed muren i väster och vid huvudingången i öst-västlig riktning är lind planterad. Söder om kyrkan finns lönn både på äldsta delen och på den senaste utvidgningen. Runt urnlunden i öster växer kastanj. De få kvartershäckarna på de båda senaste utvidgningarna utgörs av måbär. Kyrkogårdens samtliga gångar är grusbelagda och krattade utom på den senaste utvidgningen, där asfaltering förekommer