Historia om Älvsbacka kyrkogård

Utdrag från inventeringen av begravningsplatser i Värmlands län del 1, sammanställd av Länsstyrelsen i Värmlands län 1988:5 kan man läsa om Älvsbacka kyrkogård:

Historik
På samma plats som Älvsbacka kyrka ligger, har det tidigare legat en timmerkyrka. Den byggdes ursprungligen som kapell till Älvsbacka bruk 1731.
Träkyrkan ersattes 1924 av den nuvarande kyrkan som uppfördes i tegel och med vitpustade väggar. Klockstapeln väster om kyrkan byggdes troligen samtidigt som kapellet och lär ha bildat portöverbyggnad till kyrkogården.

Kyrkogården togs i bruk 1731. Dess äldsta delar finns huvudsakligen söder om kyrkan. Endast en utvidgning har gjorts. Den företogs 1953 västerut. Samtidigt restaurerades den gamla kyrkogården, varvid alla grusgravar togs bort och gravramar sänktes eller avlägsnades. Allmänningen ligger söder om kyrkan och har delvis kvar sitt ursprungliga utseende, då den sedan slutet av 1940-talet tagits i anspråk för familjegravar. Väster om klockstapeln, på norra delen av utvidgningen, finns ett urngravsområde med ceremoniplats.

Beskrivning
Den gamla delen av omgärdas av stödmur från 1700-talts mitt och den nya delen av sten- och stödmur i norr och söder och ett mindre stycke i väster. Mellan de båda delarna är endast den gamla murens södra del bibehållen. I norr och väster gränsar kyrkogården till en barrskogsdunge.
Endast på den gamla delen av kyrkogården finns träd. Det är lindar som dels är planterade utmed muren, dels formar en allé från porten i söder upp mot kyrkan. Alla kvartershäckar består av måbär. Markytan domineras av gräs.