Historia om Alsters kyrkogård

Läs historiken kring Alsters kyrkogård

Utdrag från inventeringen av begravningsplatser i Värmlands län del 1, sammanställd av Länsstyrelsen i Värmlands län 1988:5 kan man läsa om Alster kyrkogård:

Historik
Vid 1600-talets slut ansågs den gamla kyrkan vara för liten. En ny kyrka byggdes på nuvarande plats och invigdes 1696. I samband med kyrkobygget anlades kyrkogården, vars äldsta delar omger kyrkan med utvidgningar på 1700- och 1800-talen. 1900-talets båda första utvidgningar företogs österut - varvid sockenstugan kom att ligga inom kyrkogårdsområdet vid södra muren - medan den tredje förlades norr om hela den dåvarande kyrkogården. En allmänning ligger på 1920 års utvidgning.

Beskrivning
I norr och öster avgränsas kyrkogården från omgivande åkermark av trädplanteringar med tall och björk. Kyrkogården är i övrigt endast sparsamt bevuxen. Ek, ädeltall och silvergran förekommer på äldre delen och en allé av pyramidek går i östra kanten av 1920 års utvidgning. I gravkvarteren finns häckar av måbär. Gångarna bildar ett oregelbundet rutmönster där samtliga större är belagda med grus. I gravkvarteren finns dessutom plattgångar i gräsytorna.