Meny

På gång i Carl Gustafs kyrka

Arbetet med att anlägga Carl Gustafs kyrkogårds askgravlund påbörjas i september och kommer att bli färdig 2020. Under september kommer ett par dörrar in till kyrkan att målas om.

Askgravlund anläggs

Arbete med askgravlunden kommer att innebära grävning och stundvis kan de vara lite stökigt på kyrkogården p.g.a maskinljud. Vi hoppas arbete inte upplevs för störande. Arbetet planeras pågår hela hösten och vintern. Plantering och färdigställandet av askgravlunden planeras genomföras under våren 2020. 

Uppdatering kommer att ske löpande.

Med anledning av det fynd som gjordes v. 39 har arbetet pausat i väntan på besked hur vi kan fortsätta. Torsdagen den 26 september upptäcktes en gammal brunns, troligen från 1600-talet, på Carl Gustafs kyrkogård. Fyndet är rapporterat till Länsstyrlsen som kommer att granska den. När arbetet med askgravlunden kan fortsätta är ännu oklart.