Foto: Annika Bergkvist

Eldlusen - ett nyttodjur på Hvilans kyrkogård

Flera kyrkogårdsbesökare har frågat om de röda baggar som soliga dagar kan ses välla upp ur träd och spruckna stenar. Insekten tillhör familjen eldskinnbaggar och heter eldlus.

Eldlusen parar sig vanligen i april och maj. Deras diet består främst av frön från malvor och lindar. De ses ofta i grupper på solsidan, vid den nedre delen av lindarnas stammar. De kan ses med ihopkopplade bakdelar som i tandemformation när parningen sker. Parningen kan ta från 12 timmar upp till sju dagar. Den långa perioden av kopulerande används förmodligen för att säkerställa att den egna individens gener förs vidare under hög konkurrens med andra hanar.

Eldlusen genomgår under sin utveckling tre stadier; ägg, nymf och vuxen.
Normalt sett blir det en generation per år, även om vissa vuxna kan leva upp till två år. Hela livscykeln kan ta mellan två till tre månader beroende på temperaturen.

Övervintrande honor lägger 40-80 ägg under sin livstid, med start i april och maj. Äggen är från början vita,men blir successivt mer gul-röda innan kläckning sker efter 10-14 dagar. De nykläckta eldlusnymferna genomgår sedan fem förvandlingsstadier under 17 till 24 dagar innan de har blivit fullt utvecklade. Vuxna individer börjar para sig inom en vecka efter att de är fullt utvecklade, men honorna kan inte lägga ägg förrän året därpå. Vuxna övervintrar genom att gå i dvala när dagslängden blir kortare än 12 timmar/dygn.

Det finns ingen anledning att känna oro om man hittar lusen på sina träd
för den är ingen skadeinsekt. Tvärtom räknas den till nyttodjuren eftersom de livnär sig på döda insekter och frukter. Vi kan alltså se lössen som hjälpsamma städpatruller!

Källor: Extension Utah state
university och Wikipedia
Foto: Pelle Sjöberg, Annika Bergkvist