Meny

Åryds kyrkogård

Askgravplats

Askgravplatsen på Åryds kyrkogård är ett urngravkvarter som anlades 2019. Platsen ligger ner mot ån i kyrkogårdens nordvästra del.

Gravrätt och gravsättning
Gravplatserna upplåtes med begränsad gravrätt och har plats för fyra urnor. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning av aska. Gravrättstiden är 25 år och kan förnyas på de villkor som kyrkofullmäktige beslutar.

Namnbricka
Den gravsattes namn, titel och datum får markeras på bronsplattan som är utan ram. Bronsplattan har storleken 180 x 100 x 4 mm och placeras på stenmuren. Gravrätts-innehavaren beställer och bekostar själv bronsplattan. Ansökan skickas till kyrkogårdsförvaltningen för godkännande innan bronsplattan tillverkas. Då gravrätten upphör eller gravplatsen återlämnas destrueras namnplattan om inte gravrättsinnehavaren önskar den åter.

Ljus
Gravlykta får sättas i planteringslisten. Marchaller får ej användas.

Krans
En vinterdekoration får placeras på gravplatsen mellan oktober och mars och tas därefter bort av kyrkogårdsförvaltningen.

Plantering
Pastoratet svarar för den kollektiva planteringen på askgravplatsen. Blommor eller en mindre växt placeras i vas från vasställ vid serviceplats. Blommor efter gravsättning placeras på gemensam plats och får inte läggas på gravplatsen, dessa placeras vid sittytan ut mot ån.

Kostnad
Gravrättsinnehavaren betalar för den kollektiva skötseln 12 770 kr (2020) vid upplåtelsetillfället. Vid förlängning av gravrätt tas en skötselavgift ut i förhållande till förlängsningstiden.

Minneslund

Asksättning
Nedgrävning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av Kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Askan grävs ned utan urna.

Smyckning
Besökare får smycka med snittblommor, kransar och ljus på anvisad plats.

Skötsel
Kyrkogårdsförvaltningen vårdar minneslunden.