Kapitalförvaltning

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

God avkastning på hållbara investeringar

Kapitalförvaltningen för Svenska kyrkans nationella nivå presenterade idag sitt finansiella resultat för 2016. Resultatet landade på 628 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 9,3 %. För femte året i rad gick den totala förvaltningen bättre än förvaltningens jämförelseindex.


–     Vi är glada att även 2016 kunna leverera ett resultat som lever upp till vår långsiktiga målsättning, säger Anders Thorendal, finanschef på Svenska kyrkan.

Som långsiktig ägare är tioårsresultatet det viktigaste måttet. Det avspeglas i avkastningskravet som kyrkostyrelsen har satt på 3 % per år över en rullande tioårsperiod, utöver inflationen.

–     Kapitalet har under det senaste 10 åren vuxit med 68 % (nominellt), vilket motsvarar en avkastning på 5,3 % nominellt eller 4,2 % realt per år i genomsnitt, säger Anders Thorendal.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationella nivån har per 31.12.2016 ett kapital på 7,39 miljarder kronor som ska förvaltas ansvarsfullt.

De externa förvaltare som har valts ut, i Sverige och utomlands, integrerar frågor som gäller miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning i investeringsbesluten.

I portföljen finns en rad bolag som är intressanta ur ett hållbarhetsperspektiv samtidigt som man avstår från att investera i vissa branscher, som utvinning av olja, kol och gas samt vapen och tobak. De företag som brister i hållbarhetsarbetet försöker Svenska kyrkan, tillsammans med förvaltarna, att påverka genom dialog.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning, nationell nivå, i korthet:

  • Resultat 2016: 628,3 mnkr
  • Avkastning 2016: 9,3 % (sammanvägt jämförelseindex: 8,8 %)
  • Förvaltat kapital 31 dec 2016: 7,39 mrdkr

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 7,39 miljarder kronor.

Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö.