Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Kapitalförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Finansiell utveckling

Resultatet 2018 för Svenska kyrkans kapitalförvaltning på nationell nivå blev 142,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 1,8 procent. För sjunde året i rad överträffade därmed förvaltningens avkastning sitt jämförelseindex. Marknadsvärdet för placeringstillgångarna uppgick per den 31 december 2018 till 8 295 miljoner kronor (föregående år 8 155 miljoner kronor).

Tioårsresultat och avkastning

För tioårsperioden 2009–2018 var den ackumulerade avkastningen 123,2 procent, motsvarande 8,4 procent i årlig avkastning. Avkastningsmålet för samma period var 50,2 procent, motsvarande 4,2 procent per år. Grafen nedan illustrerar detta. Den årliga reala avkastningen, det vill säga när inflationen räknats bort, var 7,3 procent i genomsnitt under denna period. Avkastningskravet i reala termer har sedan 2010 varit tre procent och fram till 2010 fyra procent per år.

Utfallet för enskilda år kan dock som vi vet variera kraftigt. Stapeldiagrammet nedan illustrerar detta. Sedan 2009 har vi överträffat vårt avkastningsmål åtta
av tio år.

Ackumulerad avkastning sen 2009
Avkastning per år sen 2009

Resultat och avkastning 2018

Resultatet 2018 inklusive bank- och förvaltningsarvoden uppgick till 142,9 miljoner kronor (761,6 miljoner kronor föregående år). Avkastningen för den sammanlagda förvaltningen uppgick till 1,8 procent (10,3). Det är 2,4 procentenheter bättre än vårt jämförelseindex, men 3,2 procentenheter lägre än det reala avkastningsmålet. Det är sjunde året i följd som avkastningen överträffar den sammanvägda normalportföljens avkastning.

Aktieförvaltning

Aktieförvaltningen bidrog netto med 62,6 miljoner kronor, men som framgår av tabellen nedan är skillnaderna stora både mellan olika marknader (index) och olika
förvaltare. Förvaltarna inom tillgångsslagen Globala aktier och Emerging Markets överträffade sina jämförelseindex med hela 7,0 respektive 6,5 procentenheter medan Svenska aktier som grupp hade ett negativt resultat och dessutom en avkastning på 2,3 procentenheter sämre än index.

Ränteförvaltning

Ränteförvaltningen gav 0,9 procent i avkastning vilket är i linje med index medan företagsobligationsfonden backade 2,5 procent, vilket är 1,3 procentenheter sämre än index.

Fastigheter

Tillgångsslaget fastigheter bidrog med hela 6,3 procents avkastning. Avkastningen grundar sig dock till stor del på årliga externa värderingar av de olika fastighetsfonderna som vi har investerat i. Dessa värderingar görs årsvis men fastställs ofta långt in i första kvartalet, varför vi får en eftersläpning på ett år i värdeutvecklingen. Avkastningen i 2018 års resultat innefattar därför värderingen
per 31 december 2017.

Alternativa placeringar

Alternativa placeringar gav en avkastning på 5,2 procent, i linje med det jämförelseindex på inflationen plus 3 procent vi ålagt dem. Som tidigare konstaterats kan dock den löpande värderingen för vissa av dessa onoterade och till stor del illikvida tillgångar ofta vara förknippade med en stor portion osäkerhet. Liksom tidigare år är det främst SEB:s mikrofinansfonder3 som bidrar till en jämn löpande avkastning inom detta tillgångsslag, i de flesta övriga innehav får man avvakta till förfall innan man kan fastställa resultatet.

Fördelning mellan tillgångsslag, 31 December 2018