Det finns många goda skäl för investerare att bry sig om Agenda 2030

Som investerare har vi en nyckelroll genom att stödja och utveckla nya investeringsprodukter för klimatomställningen.

Klimatomställningen och de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030 öppnar fältet för att skapa nya ekonomiska och finansiella värden då det är ”historiens största affärsmöjlighet att investera i de globala målen”.

Om vi inte ändrar kurs riskerar vi att förlora värdet på våra tillgångar om planeten värms upp över fyra grader, som utvecklingen för närvarande går mot. Ytterligare ett skäl för investerare att bry sig om Agenda 2030 är att finansbranschens roll är
helt avgörande eftersom det krävs stora investeringar för att nå målen.

Pengarna finns i systemet men behöver dirigeras om. Företag behöver ändra sina
affärsmodeller till att bli resurseffektiva och klimatsmarta. Vissa företag försvinner och andra tillkommer när kartan ritas om. Så har det alltid varit men nu måste vi snabba på utvecklingen om vi ska ha en beboelig planet att leva på framöver. Och tack vare stora tekniska framsteg inom framförallt förnybar energi har vi ett öppet fönster ännu några år för att ta de stora kliv mot en hållbar framtid som behövs.

I Sverige har de mest energiintensiva bolagen samlats och stakat ut färdplaner inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige10. Sveriges klimatmål är att inte ha några nettoutsläpp av koldioxid senast 2045 – det klarar vår industri om de får rätt verktyg. Dessa verktyg kan vara statliga stöd till teknisk utveckling eller olika styrmedel och ändrade regler. De kan även vara kundkrav och samverkan över hela värdekedjan i en bransch. Genom att gå i bräschen får svenska företag även en konkurrensfördel då det rör sig om en global utveckling. Det inger stort hopp både för Sverige och världen.

Som investerare har vi en nyckelroll genom att vi kan stödja dessa nödvändiga förändringar genom att driva på för att utveckla nya investeringsprodukter för de olika färdplanerna för klimatomställningen.