Visitation

Kontraktsprost Leif Bengtsson har på uppdrag av biskop Fredrik Modéus visiterat församlingarna i Kalmar pastorat under 2018.

Vid en visitation sätts den lokala enheten i ett större sammanhang, som en del av Växjö stift, Svenska kyrkan och den världsvida kristenheten. Visitationen är en process där församlingar, pastorat, biskop, visitator och stiftskansli samverkar för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av förhållandena i församlingen/pastoratet. Visitationen är både ett tillfälle för ömsesidigt lärande och ett instrument för biskoplig tillsyn.

Den 18 november klockan 11.00 firades visitationshögmässa i Kalmar domkyrka. Efter mässan håller kontraktsprosten en visitationsstämma där iakttagelser från visitationen redovisas.

 Den 12 mars 2019 kommer biskopen själv som en del av visitationen att besöka församlingarna för samtal om ämnen som rör arbetets framtida riktning.

Här kan du läsa mer om visitationen.