Foto: Magnus Aronson, Ikon

Krönika för år 2020

Här kan du läsa kyrkoherde Peter Wänehags krönika för det år som just har tagit slut.

Årssammandrag för 2020
Nyårsdagen i Kalmar domkyrka

Trots pandemins hinder firar vi en gemensam digital gudstjänst på årets första dag i Kalmar domkyrka. Sedan påsktid i våras har vi levt under skiftande restriktioner, och vi har under stora delar av tiden mellan påsk och jul inte kunnat mötas rent fysiskt till gudstjänster och möten i våra församlingar. Det är idag sammanlyst i alla fem församlingarna som bildar gemenskapen i Kalmar pastorat.

Vi har under de här månaderna lärt oss mer och mer om hur man direktsänder och spelar in gudstjänster och konserter och om hur man redigerar små filminslag. Vi har lärt oss använda enkel utrustning för att upprätthålla ett gemensamt gudstjänstliv. Särskilt stort har naturligtvis utbudet varit under julhelgen och advent. Det har varit härligt att följa de adventskalendrar som så pedagogiskt och lekfullt har lagts ut. Jag vet att dessa har bidragit till mycket glädje under adventstiden. Konserter av olika slag har nått många människor, vilket kommer att framgå lite mer detaljerat i denna årskrönika. 

Mottot för året har varit att ”ställa om, inte ställa in”, och det har verkligen blivit anammat av våra medarbetare i pastoratet. En mängd utomhusaktiviteter har samlat både barn och äldre. Möjlighet har funnits till promenader både två och två och i större grupp. Efter ett statligt initiativ har vi hjälpt till med matinköp för personer som inte klarat inköpen på egen hand.

Vi har kommunicerat genom församlingsbrev och gudstjänstbrev som burits till hemmen av medarbetare och ideella krafter. 

En särskild satsning som måste nämnas är de magasin riktade till gruppen över 70. I oktober och november fick alla medlemmar födda 1950 och tidigare en tidning i sin brevlåda. En viktig signal om att vi inte har glömt alla dem som särskilt drabbades av isolering. I december gavs det ut ett julmagasin som delades ut till alla hushåll i pastoratet. 

År 2020 går ju inte att jämföra med något annat år i modern tid. De jämförelser mellan olika år som annars görs vid detta tillfälle blir inte meningsfulla. Några jämförelser går att göra, men annars handlar det om ett nytt sätt att beskriva vad som hänt under 2020 i vårt pastorat.

Vi har inte haft möjlighet att ta fram deltagarstatistik i vanlig ordning, men här kommer några nedslag i vad som hänt, bland annat med de kyrkliga handlingarna:

·         118 pastoratsbor har döpts under året (180)

·         75 har konfirmerats (79)

·         64 har vigts (dvs 32 vigslar) (84)

·         272 har begravts (257)

·         262 pastoratsbor har aktivt (via blankett) gått ur Svenska kyrkan under året (293)

·         35 pastoratsbor har aktivt (via blankett) valt att gå med i Svenska kyrkan (31)

Jag kommer nu att ge några korta glimtar av hur man kan beskriva de digitala mötesformer som vi har lärt oss att använda under året. Vår kommunikatör Anna Braw tog på ett bra sätt fram några uppgifter måndagen efter första söndagen i advent:

Kalmar domkyrkokörs adventskonsert har just nu 440 nådda på pastoratets sida, nästan 9000 på Kalmar domkyrkomusiks sida (fanns med i tidningsannonserna) och drygt 4000 på församlingens – drygt 2450 ”engagements” på domkyrkomusikens sida, och 76 delningar från den

Kalmar domkyrkoförsamlings högmässa har nått ungefär 400 och fått 226 ”engagements”

Orgelstycket ligger ute på pastoratets, domkyrkomusikens och församlingens sidor och har också fått en del reaktioner och delningar (men har nog mest hamnat i skuggan av julkonserten)

Heliga Korsets högmässa (på pastoratets sida) har nått drygt 200 och har 122 ”engagements”

S:t Johannes mässa för små och stora (på egna sidan) har nått 187 och har 53 ”engagements”

S:ta Birgittas högmässa har nått 176 och har 90 ”engagements” (värt att notera är att en liten testsändning strax före har nått nästan lika många!)

Två Systrars högmässa har nått 182 och har 137 ”engagements”, och kvällsmässan har 106/45

Två Systrars första adventskalenderinlägg har nått 649

Heliga Korsets bön med sånger från Taizé på måndagen veckan före har nått 373 och haft 96 ”engagements”.

Särskilda händelser under 2020

-          I juni månad fastställde Domkapitlet den nya Församlingsinstruktion som tagits fram för Kalmar pastorat under några års tid.

-          Bemanningsläget, med några få undantag, är fortfarande gott.

-          Ekumeniska samlingar och gudstjänster har legat nere sedan mars månad. Vi har fortsatt att fira en gemensam mässa på söndagen i ”Böneveckan för kristen enhet”. Denna samlade ca 650 personer och detta har blivit en ny tradition i Böneveckan och för den traditionella körhelgen. Böneveckan firas alltid 18–25 januari med bönegudstjänster i de olika församlingarna. 

-          I anslutning till Heliga Korsets kyrka har sakristian fått en genomgripande och nödvändig renovering. 

-          Inom begravningsverksamheten har under året ett omfattande och spännande arbete med utvidgning av Norra kyrkogården till stora delar slutförts. Nya gravkvarter skapas på den muslimska delen, och en ny skogskyrkogårdsdel har byggts med stor hänsyn till den flora och fauna som är mycket speciell. Dessutom har nya personalbyggnader tagits i bruk i anslutning till de garage och tekniska byggnader som togs i bruk för några år sedan. Under vårvintern kommer nya kontorsrum för administrativ personal att stå färdiga i anslutning till krematoriet. 

Inför 2021

Vi längtar naturligtvis till den stund då vi kan blåsa faran över när det gäller pandemin. Att vi åter ska kunna ses i våra kyrkor för att dela gudstjänstgemenskap och till verksamheter och samlingar i våra församlingshus.

Det är säkerligen viktigt att vi sätter oss ned och funderar över vad pandemin gjorde med oss och hur vi ska använda nyvunna erfarenheter, till exempel inom det digitala området. En fråga som kräver sitt arbete är frågan om eller hur vi har förändrats som församlingar. Former behöver ses över. Hur gör vi med alla de nya kanaler vi fått att möta människor? 

Missionsuppgiften kvarstår. Var och en av oss ska söka vår kallelse och uppgift i kyrkan och med våra särskilda gåvor bidra till att Jesus blir känd och bekänd av allt fler. Detta innebär bön och arbete. Vi ber att de nya år som vi inleder i Jesu namn ska få bli ett välsignat år både i det gemensamma och i det personliga sammanhanget! 

Peter Wänehag
prost och kyrkoherde i Kalmar

 

 

 

 

 

Peter Wänehag

Peter Wänehag

Svenska kyrkan i Kalmar

Kyrkoherde

Mer om Peter Wänehag

Kyrkoherde och kontraktsprost