Återtagande av gravar i centrala Kalmar

När gravrättsinnehavare saknas och inte hittas kommer graven att återgå till förvaltningen efter 2 års sökande.

Skylt "Gravrättsinnehavare saknas" sätts ut på begravplatsen

När kyrkogårdsförvaltningen saknar aktuell gravrättsinnehavare till en gravplats sätter vi ut en skylt på gravplatsen för att komma i kontakt med innehavaren eller anhöriga till gravsatta.

Det händer att en avliden person eller ett dödsbo står som innehavare. Ibland kan vi inte hitta gravrättsinnehavare på den angivna adressen och saknar personnummer på innehavaren.

Sökning efter anhöriga

Vi försöker att spåra senaste gravrättinnehavare med hjälp av olika register.
Skyltning pågår i minst två år och det kontrolleras regelbundet att skylten finns kvar på gravplatsen. 
Information om skyltningen finns både på anslagstavlor på kyrkogården och på vår hemsida.

Anhöriga hör av sig

I många fall hör anhöriga till gravsatta av sig och vi skickar ut en anmälan om att bli ny gravrättsinnehavare. Ibland bestämmer släktingar sig för att en gravplats ska upphöra och återgå till förvaltningen. I dessa fall måste någon i familjen anmäla sig som innehavare för att sedan lämna tillbaka den.
På så sätt uppdateras gravregistret med aktuella innehavare. Vi får även tillbaka gravplatser som vi kan upplåta på nytt.

Återtagande av gravplatser

Om sökandet efter anhöriga inte gett resultat efter minst två år avslutar vi det efter en sista noggrann kontroll. Vi har även en delgivning att anhöriga ska höra av sig, annars åergår gravrätten. Hör ingen av sig: Beslut tas att gravrätten ska återgå.
Förvaltningen beslutar om återtagande och skylten ”Gravrätten har återgått” sätts ut på graven. 

Efter en viss tid ( ca. 2 år) kan gravplatsen upplåtas på nytt.
Har det inte gått 25 år sedan senaste gravsättning blir graven en så kallad ”förbehållsgrav” det vill säga, graven är den avlidne förbehållen i 25 år och får inte upplåtas på nytt innan gravfriden upphört.

Om skötselfond finns

Finns det pengar inbetalade på en skötselfond knuten till gravplatsen sköts graven av begravningsverksamheten så länge inbetalade medel räcker.

Finns det ingen inbetalad skötsel, tar vi bort gravvården (gravsten eller annat) och begravningsverksamheten sköter graven som de allmänna ytorna.
Finns det ett gammalt skötselavtal på 25 år, 50 år eller för all framtid så bestämmer förvaltningen nivån på skötseln och när graven kan upplåtas igen.

Kulturhistoriskt intressanta gravar

Är gravplatsen klassad som kulturhistoriskt mycket värdefull står gravanordningen kvar på gravplatsen och begravningsverksamheten tar över skötseln.
Vissa gravplatser som har kulturhistoriskt värde kan ändå upplåtas igen men med restriktioner.

Sedan år 1991 har huvudmannen en lagstadgad skyldighet att i gravboken bl.a. anteckna gravrättsinnehavarnas adress och personnummer. För att kunna hålla gravboken uppdaterad är det därför mycket viktigt att gravrättsinnehavaren vid en eventuell flytt omedelbart anmäler den nya adressen till förvaltningen. Dödsbon efter en avliden gravrättsinnehavare har en lagstadgad skyldighet att inom 6 månader efter dödsfallet anmäla en ny gravrättsinnehavare. 

Vid frågor angående återtagande av gravplatser inom Kalmar pastorat vänligen kontakta Begravningsverksamheten i Kalmar: