Meny

Om the Chaplaincy på Jönköping University

Information about the Chaplaincy at Jönköping University.

Vårt uppdrag

Chaplaincy ingår i organisationen International Association of Chaplains in Higher Education (IACHE). Det innebär att vi arbetar kyrkligt ekumeniskt och multireligiöst. Vi har funnits på högskolor och universitet lika länge som våra lärosäten har funnits i vårt land. Vårt uppdrag är att vara en kristen närvaro och omsorg utan att vara missionerande, och med målsättningen att värna mångfalden.  

Vad vi står för

Till våra verksamheter och enskilda samtal är alla välkomna, oberoende av religion, kön eller sexuell läggning - troende eller inte troende. 

Vad vi kan erbjuda

För studenterna är vi en resurs i samtalet kring etik och existentiella frågor och som sakkunniga med bred kunskap om olika traditioner, religioner och tro. Vi har också ett stort kontaktnät med olika samfund och företrädare för olika religioner i Jönköpingsområdet.

Krisgrupper och debriefing
Vi har erfarenhet och kan vara behjälpliga i att planera och genomföra minnesstunder då student eller personal har avlidit.

Enskilda samtal
Vi erbjuder enskilda samtal. Samtalen utgår ifrån vad personen behöver prata om. Dessa är konfidentiella och kostnadsfria. 

Mötesplaster
Vi erbjuder gemenskapsfrämjande aktiviteter. 

Our mission 

Chaplaincy is part of the organization International Association of Chaplains in Higher Education (IACHE). It means that we working ecumenical and multi-religious. We have been in colleges and universities as long as our institutions have existed in our country. Our mission is to be a Christian presence and caring without being a missionary, and in order to preserve diversity.  

What we stand for 

For our gatherings and confidential talk, everyone is welcome, regardless of religion, gender or sexual orientation - believers or not believers. 

What we offer 

For the students, we are a resource in the conversation about ethics and existential issues and as experts with broad knowledge of different traditions, religions and beliefs. We also have a large network with different denominations and representatives of various religions in the Jönköping area. 

Crisis groups and debriefing
We are experienced and can provide assistance in planning and conducting memorial services as a student or employee has died. 

Individual counseling
We offer individual counseling. The talks are based on what the person needs to talk about. These are confidential and free. 

Meeting places
We offer community support activities. 

 

Vi finns tillgängliga för enskilda samtal om livsfrågor, identitet, relationer, mening, tro, studier eller något annat du behöver prata med någon om. Självklart råder tystnadsplikt.

Vi som arbetar på Universitetskyrkan Jönköping University är:

Mattias Nystrand, diakon i Svenska kyrkan
mattias.nystrand@ju.se
Tel 0730-70 35 64

John Ahlström, studentpastor
john.ahlstrom@ju.se
Tel 0733-26 64 44

Besöksadress / Visit us

Gjuterigatan 3 A
551 11 Jönköping
Vi finns i korridoren bakom Studentkårens Cafeteria Rio
You'll find us in the corridor behind the unions cafeteria Rio

Följ oss på Facebook!