Fem personer står vid en plantering
Foto: Mikael Bergström

Kyrkparkerna ska bli Jönköpings nya grönytor

Kristine kyrka på öster och Sofiakyrkan på väster är Jönköpings tydligaste landmärken. Det är tillgängliga kyrkor med en bred verksamhet och många besökare. Nu är det dags att utveckla även den yttre miljön – parkerna. Jönköpings församling har inlett arbetet i samarbete med Jönköpings kommun för att skapa mer tillgängliga parker för Jönköpingsborna.

–         Detta är väldigt spännande. Den inre kyrkan och den yttre hänger ihop. Kyrkorna och kyrkparkerna är öppna för alla oavsett tro och alla ska känna sig välkomna. Det är en stor glädje i att vi får vara med och forma parkerna, sa kyrkoherde Ann Aldén när hon hälsade välkommen till en workshop i slutet av januari.

Kyrkornas respektive verksamhetsråd har tillsammans med en arbetsgrupp tagit fram förslag på ny gestaltning i parkerna. Kontakter har sedan tidigare funnits med såväl Jönköpings kommun som länsstyrelsen, som hade representanter på plats vid workshopen.

–         Vi vill se en gestaltning som har ett barnperspektiv, men även passar för alla åldrar, sa Mia Hellgren, församlingspedagog och med i arbetsgruppen.

Hur kan gaturum och torg användas?

Stadsarkitekt Bengt Mattias Carlsson beskrev sin syn på stadens utveckling och presenterade hur Jönköpings kommun arbetar med den.

–         Det är väldigt bra att vi träffas i tidigt skede och stämmer av med varandra. Kyrkorna är som inre torgrum, kyrkogårdarna och kyrkoparkerna är gröna lungor i staden, viktiga för alla. Nu ligger det i tiden att titta på hur vi använder våra gaturum och torg. Då är det jättespännande att kyrkan vill detta också. Man kan till exempel tänka sig att koppla ihop Sofiakyrkans park med Trädgårdsgatan och Nygatan ner till Jungmannen på Kapellgatan, genom att skapa öppningar. Så vi har stora möjligheter att samverka, beskrev han.

Han konstaterade att den tänkta starten med Sofiaparken stämmer väldigt bra med det kommunala arbetet att skapa en permanent lågfartsgata på del av Trädgårdsgatan.

”En grön plats på vägen”

–         Vi vill också skapa ett stråk från Juneporten upp till Högskolan, och då ligger Sofiaparken som en grön plats på vägen, konstaterade han.

Under ledning av landskapsarkitekt Tom Billingham fick deltagarna lista vad som är bra och dåligt med dagens två parker, och inte minst hur de vill utveckla parkerna.

–         Ett jätteintressant uppdrag att arbeta med platser som människor rör sig på och som har både kulturhistoria och andlighet, menade han.

En rad idéer presenterades, för Sofiaparken som bättre gångstråk, bättre belysning, mer bänkar, översyn av parkering, labyrint med bibeltext och ristade symboler som återfinns inne i kyrkan och kanske en kopia i miniatyr av kyrkan. Dessutom får i massiv ek som tål att leka med, försedda med bibeltexten om ”Det förlorade fåret”. Överhuvudtaget en översyn av parkens ytor. Mindre grus, mera gräs, sammanfattade någon kärnfullt.

Passage till Vättern på sikt

Tankarna för Kristine kyrkans park är något annorlunda.

Att 351 år gamla Kristine kyrka ligger utmed en trafikerad väg, med ständig blåst, är inte så mycket att göra åt, men blåsten kan kanske också användas positivt, resonerade någon. Och tänk om kyrkoparken kunde få en förbindelse med Vättern via passage förbi banvallen, likt de långsiktiga tankar som Jönköpings kommun har. Det skulle ge helt nya möjligheter.

–         Arkitektstudenter från Chalmers ska hjälpa oss att titta på Hovrättstorget och hur vi kan skapa en koppling ut till Vättern från kyrkoparken. På öster är det också viktigt att vi lyfter fram 1600-talet, menade Bengt Mattias Carlsson.

Erik Dreier, präst i Kristine kyrka och medlem i arbetsgruppen, beskrev hur parken ändrat karaktär genom årtionden och tog som exempel den tätare trädsamling som fanns runt kyrkan på 1960-talet.

I dag är det mer en yta där människor rastar sina hundar, medan den södra sidan har mer bänkar och bjuder in till en stund att sitta.

–         Sommartid är det många som sitter och äter sin mjukglass här och så vill vi ha det. Kyrkparken ska vara en plats för alla, och ganska många kommer in i kyrkan och sätter sig där en stund, beskriver han.

Förslag på upplevelseslinga

I det här arbetet finns det bland annat tankar om en upplevelseslinga, en stenlagd stig som slingrar sig fram med små ”stationer” med ingraverade texter. Men också belysning, fler sittplatser och en tydligare koppling till den ”sommargågata” som kommunen anlägger på Östra Storgatan.  

Förslagen för de båda parkerna var många, alla i syfte att skapa mer öppna, trygga och vilsamma platser som verkligen uppfattas som parker. En utmaning är samtidigt att vissa parkytor utgör ”baksida” till kyrkornas ingång.

–         En väldigt bra och kreativ workshop och ett avstamp inför det fortsatta arbetet med gestaltning, tidsplan och budget. Sofiakyrkans park ligger först i planeringen, sedan kommer Kristine kyrkas park, säger Erik Dreier och Mia Hellgren i församlingens arbetsgrupp för kyrkoparkerna.

Nu tar landskapsarkitekt Tom Billingham och hans kollegor med sig alla idéer och gestaltningsförslag.

–         Om några månader ska vi presentera de första skisserna. Framåt sommaren ett färdigt förslag, så att man sedan kan börja med arbetena i höst, säger Tom Billingham.

MIKAEL BERGSTRÖM