Agenda 2030

17 mål som ska förändra världen

På ett toppmöte i FN i New York i september 2015 antogs Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Det var ett historiskt möte och resultatet kommer att påverka allas framtid eftersom målen är universella och gäller alla länder, även Sverige.

Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan som består av 17 globala mål med sammanlagt 169 delmål. De globala målen för hållbar utveckling ersätter millenniemålen. Miljö och utveckling behandlas inte längre som två separata frågor. Vi talar om hållbar utveckling som består av tre sinsemellan lika viktiga perspektiv: socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Läs mer via nedan Länkar

Regeringen | FN | Globala målen

Den vackra animation, nedan, visar hur världen kan se ut om vi uppnår några globala mål före 2030. Den visar ett urval av globala problem, från extrem fattigdom till jämställdhet, och spårar de framsteg som har gjorts från början av årtusendet. Den visar även hur mycket längre vi fortfarande måste gå före 2030 om målen ska uppnås.

Denna vackra animation visar hur världen kan se ut, om vi uppnår några globala mål före 2030. Källa: The Global Goals

17 mål som ska förändra världen

1. Ingen fattigdom
Avskaffa all form av fattigdom överallt. Fattigdom omfattar fler dimenstioner än den ekonomiska. Även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet innebär fattigdom.

 

2. Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

 

3. Hälsa och välbefinnande
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

 

4. God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

 

5. Jämnställdhet
Uppnå jämnställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

 

6. Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgång till hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

 

7. Hållbar energi för alla
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en överkomlig kostnad.

 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industralisering och främja innovation.

 

10. Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

 

11. Hållbara städer och samhällen
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

 

12. Hållbar konsumtion och produktion
Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

13. Bekämpa klimatförändringen
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 

14. Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.

 

15. Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt dämpa förlusten av biologisk mångfald.

 

16. Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen, se till att alla har tillgång till rättvisa, bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga institutioner på alla nivåer.

 

17. Genomförande och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala parnerskapet för hållbar utveckling.

Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen