Foto: Evelina Grönlund

Kyrkogård

Här hittar du information och kontaktuppgifter till kyrkogårds- och begravningsadminstrationen.

Kyrkogårdsärenden

Kyrkogårdsexpeditionen finns i "Stenhuset" vid Horreds kyrkogård. Denna expedition är p.g.a. sjukdom stängd hela vecka 5.

Cecilia Johansson handlägger frågor som rör kyrkogårdar och gravskötsel samt tar emot anmälan om gravrättsinnehavare.

Besöksadress: Helsjövägen 23, 519 31 Horred

Postadress: Istorps pastorat, Helsjövägen 21, 519 31 Horred
Tel. 0320-802 61
E-mail:istorp.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Information från kyrkogårdsförvaltningen

Istorps pastorat har, förutom den kyrkliga verksamheten, också ett uppdrag som gäller begravningsverksamheten. Detta innebär bl. a. ett ansvar för våra kyrkogårdar och gravplatser. Alla erlägger en begravningsavgift och har rätt till gravplats m. m. Anhörig till en avliden sköter antingen själv om skötseln av gravplatsen eller köper tjänsten av den förvaltning som ansvarar för kyrkogården.

Med denna information vill vi, dvs. kyrkogårdsförvaltningen i Istorp, Horred och Öxnevalla, dels berätta vad som är på gång, dels lämna lite allmän information. Ni får gärna ta kontakt med oss om ni har något att fråga.

Det ansvar som åvilar varje gravrättsinnehavare är

• att tillse att gravstenarna är dubbade och inte lutar, dvs. försedda med dubb så att de ej välter och orsakar olycka.
• att ingenting planteras utanför blomrabatten, inte växer sig högre än gravvården och inte inkräktar på intilliggande gravplats,
• att inte använda glasvasar,
• att sköta ev. blomrabatt (och i förkommande fall området innanför gravramarna) om inte skötseln har tagits över av kyrkogårdsförvaltningen.
När kyrkogårdsförvaltningen utför skötseln ingår vårplantering, sommarplantering och skötsel med ogräsrensning, vattning samt bortplockning av vissna blommor i vas under skötselperioden samt granris och vinterdekoration inför allhelgonahelgen. Av arbetsmiljöskäl använder vi planteringslådor på våra gravskötselgravar vilket inte innebär någon extra kostnad för gravrättsinnehavaren. Den gravskötsel som kyrkogårdsförvaltningen kan ta på sig kostar för närvarande 1325 kr/år för 2022.

Enligt begravningslagen får alla gravar som saknar gravrättsinnehavare tas bort. Innan gravvårdar (gravstenar) och ev. stensocklar tas bort informeras det på olika sätt. Gravstenarna kommer efter borttagande att destrueras.