Prata med oss

Till innehållet

Investeringsprocessen

Investeringsprocessen är en metod som leder till ansvarsfulla investeringar. Här beskriver vi hur vi arbetar.


Investeringsprocessen beskrivs som en strut enligt bilden ovan. Förvaltarna väljer ut ett antal bolag ur sitt investeringsuniversum, som är den stora mängd bolag som finns att välja på för aktieportföljen i fråga.

Sedan gör förvaltarna både en finansiell analys och en hållbarhetsanalys för att säkerställa att urvalet av bolag som portföljen kan välja bland klarar alla uppställda krav, inklusive Svenska kyrkans finanspolicy. Därefter sätts den optimala portföljen ihop (steg 1-3).

Screening och bolagsdialog

Utöver förvaltarnas egna analyser och genomlysningar (även kallat screening), låter vi en oberoende analysfirma utföra en kontrollscreening minst en gång om året.

Screeningen kontrollerar att inget bolag bryter mot kriterierna för kontroversiella verksamheter och om något av bolagen har handlat i strid mot ramverk och internationella konventioner som syftar till att skydda människor och miljö.

Om så är fallet undersöker analysfirman anklagelserna. Om de visar sig riktiga och pekar på allvarliga brister i företagets styrning inleder de en påverkansprocess som Svenska kyrkan kan delta i.

Därutöver genomför vi andra bolagsdialoger, ofta tillsammans med andra investerare för att få större kraft, på teman som vi ser som angelägna utifrån vårt uppdrag som ansvarsfull ägare.

Syftet är att påverka bolagen att åtgärda och förebygga brister i verksamheten. Beroende på vilka åtgärder företagen vidtar, och hur allvarliga överträdelserna är, beslutas sedan om innehaven ska behållas eller säljas av.

För en fullständig förteckning över vilka förvaltare vi anlitade under 2016, se sid 8 i årsrapporten.

Vi offentliggör våra innehav på Svenska kyrkans webbplats.

Läs mer om Svenska kyrkans övriga arbete med hållbar utveckling