Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans internationella arbete

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Humanitärt stöd i Chocó, Colombia

I Chocó-regionen i nordvästra Colombia arbetar Svenska kyrkans lokala partner, Lutherska Världsförbundet (LVF), med humanitärt stöd för urbefolkning och afro-colombianer som bor längs med floderna. Insatsen finansieras av ECHO, Europeiska kommissionens humanitära biståndsorgan.

Området har historiskt kontrollerats av FARC-gerillan och befolkningen har drabbats hårt av över 50 års inbördeskrig. Statens närvaro här är mycket svag och många invånare saknar det mest basala. Situationen har ytterligare förvärras på grund av återkommande naturkatastrofer.  

För att minska befolkningens utsatthet och stärka egna överlevnadsstrategier arbetar LVF med tre huvudsakliga komponenter:       

  • Rent vatten och sanitet
  • Matsäkerhet      
  • Skydd och riskreducering      

Rent vatten och sanitet

Befolkningen har historiskt förlitat sig på floden för sin vattentillgång, men eftersom vattnet är förorenat av kemikalier och avfall bidrar det till sjukdomar. LVF installerar tillsammans med befolkningen vattentankar som samlar upp och renar regnvatten.  

Invånarna är delaktiga i hela processen och transporterar själva materialet samt bygger ihop sina vattensystem. I varje by utses två lokala företrädare som har en stödfunktion och fungerar som kontaktperson för resten av byn. Det genomförs också workshops och distribution av hygienartiklar.  

Matsäkerhet 

Majoriteten av befolkningen försörjer sig på småskaligt jordbruk. Men översvämningar, stormbyar och skadedjursangrepp gör mattillgången osäker. I januari 2015 drabbades man även av en kraftig översvämning och många odlingar totalförstördes. Dessutom är maten ofta ensidig och näringsfattig.  

LVF arbetar därför med utbilda i hur man kan skydda sig mot dessa risker, bland annat genom att inte odla alltför nära floden samt att dela ut tåligare och mer näringsrika odlingsgrödor. I anslutning till hemmen planteras även små hemmaodlingar och byborna förses med bättre redskap och köksutrustning.

”VI HAR LÄRT OSS ATT ODLA MER EFFEKTIVT OCH ATT HANTERA RISKER”

Iloriza Cabrera Tunas hörde till dem som inte hade tillräckligt med mat och fått stöd av projektet. Läs mer i vår blogg om Iloriza och Svenska kyrkans humanitära stöd. 

Iloreza är en av dem som fått stöd inom projektet. Hon har en hemodling där hon odlar koriander, oregano och basilika. Bild: Foto: Therése Naomi Jonsson/Ikon

Skydd och riskreducering

Arbetet med skydd och riskreducering innebär att LVF utbildar befolkningen i hur man kan hantera och reducera olika risker. Det handlar dels om risker i samband med naturkatastrofer, men också risker som uppstår till följd av att man befinner sig i ett område där det under lång tid pågått väpnade konflikter.

I ursprungsbyarna gäller så kallad ”inhemsk lag”, ett eget rättssystem som även skyddas i Colombias konstitution. För att upprätthålla lag och ordning utser varje by en sheriff och dessutom har man ”lokala vakter”.

LVF utbildar dessa vakter bland annat i hur de kan medla inom konflikter som uppstår, både interna och externa. LVF bygger även broar med regionala och nationella nätverk för ursprungsbefolkningens rättigheter, så att de kan utkräva dessa av staten.