Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor och svar om Svenska kyrkans humanitära insatser

Varifrån kommer pengarna? Hur avgörs vem som ska få stöd? Hur följs arbetet upp? Hur vet jag att pengarna kommer fram?

Hur arbetar Svenska kyrkan i humanitära katastrofer?

Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen - en sammanslutning av 140 kyrkor och trosbaserade biståndsorganisationer som finns över hela världen. När en katastrof inträffar ger Svenska kyrkan stöd till de ACT-medlemmar som arbetar i katastrofområdet.

Dels kan det handla om ekonomiskt stöd, men också teknisk support och kapacitetsbyggnad om det efterfrågas av våra partners. Svenska kyrkans internationella arbete är ledande i psykosocialt arbete inom ACT-alliansen och kan skicka ut personal från vår psykosociala personalpool vid efterfrågan.

Läs mer om vårt psykosociala förhållningssätt 
Läs mer om vår psykosociala personalpool 

Varför arbetar Svenska kyrkan genom ACT-alliansen?

Som medlem i ACT-alliansen kan Svenska kyrkan ge stöd till andra ACT-medlemmar som antingen redan finns på plats eller som är lokalt förankrade. Den största styrkan är att vi genom detta nätverk finns på plats före, under och efter katastrofer.  

Våra lokala samarbetspartners känner människorna, kan språket och är införstådda med den kulturella kontexten. Utifrån denna kunskap och närvaro kan de snabbt analysera behoven och förutsättningarna samt påbörja akuta insatser. När istället många olika mindre aktörer agerar på samma ställe utan samordning kan det skapa kaos och hjälparbetet blir okoordinerat. Därför är etablerade nätverk viktiga för att uppnå effektivitet och bäst resultat.  

Läs mer om ACT-alliansen här

Hur avgörs vem som får stöd?

Svenska kyrkan fattar beslut om att ge stöd till en insats och storleken på stödet utifrån de ansökningar vi får från våra samarbetspartners. Det avgörande är alltid de humanitära behoven  och i linje med de humanitära principerna ges hjälp oberoende av människors ursprung, religion eller nationalitet. Det är alltså behoven som avgör vem som får stöd.

Ansökningarna från våra partners innehåller bland annat detaljerad information om behoven, vad som planeras att göra, var någonstans det ska göras, vilken målgrupp insatsen riktar sig till, vad budgeten är för de olika aktiviteterna, samordningen med andra aktörer, hur tidsplanen ser ut och mycket mer.  

Läs mer om våra etiska riktlinjer här

Varifrån kommer pengarna?

Svenska kyrkans internationella arbete har en bred givarbas. Direkta gåvor från privata givare står för en stor del av intäkterna. Därtill samlar stift och församlingar in pengar till det internationella arbetet.

Det humanitära arbetet får även anslag från Kyrkostyrelsen och vi söker löpande medel från institutionella givare som Sida, ECHO (EU:s humanitära biståndsorgan) och Radiohjälpen.

Kan jag donera kläder och möbler via er?

Vi tar inte emot donationer i form av kläder och möbler. När en katastrofinsats planeras konsulterar våra lokala partners de människor som drabbats och det är utifrån deras behov som inköp görs. Vi strävar efter att alltid göra inköp så nära insatsområdet som möjligt eftersom det bidrar till att stimulera den lokala ekonomin och att arbetstillfällen behålls. Dessutom hålls fraktkostnaderna och våra insatsers klimatavtryck nere när material inte behöver resa långa sträckor.

Kan jag åka som volontär till en insats?

Eftersom vi arbetar genom lokala samarbetspartners är det deras personal som utför arbetet. Kompetensen finns lokalt och det är viktigt att den behålls lokalt. Vi försöker även att involvera den drabbade befolkningen  i hjälparbetet. Det kan handla om att skapa arbetstillfällen för dem som har efterfrågad kompetens som exempelvis byggnadsarbetare och sjukvårdspersonal. I de fall Svenska kyrkan sänder ut egen personal sker det på efterfrågan av vår samarbetspartner.

Här kan du läsa om andra sätt att engagera dig

Hur följs arbetet upp?

Våra samarbetspartners rapporterar löpande om arbetet. När en insats avslutas revideras arbetet av en extern revisionsbyrå och våra partners slutrapporter granskas av både ACT-alliansens sekretariat och våra egna handläggare samt controllers. I de fall en insats tilldelats medel från en institutionell givare (t.ex. Sida) så rapporterar våra handläggare även till dem, som i sin tur granskar arbetet.

Ansvariga handläggare på kyrkokansliet gör även uppföljningsresor till projekten, där de utvärderar både implementeringen och de ekonomiska kontrollsystemen.    

Hur vet jag att pengarna går till arbetet?

Dels genom det uppföljningsarbete som beskrivits ovan, men förutom det finns även yttre kontrollsystem: Svenska kyrkans internationella arbete är certifierat av HAP (HumanitarianAccountabilityPartnership) International. Det innebär att vi åtagit oss att följa de högsta kraven på ansvarstagande och kvalitet inom humanitärt arbete.  

Vi följer även ACT-alliansens uppförandekod och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll, som ansvarar för så kallade 90-konton. För att få ha ett 90-konto måste organisationer garantera att max 25 procent av intäkterna går till insamlings- och administrationskostnader. Svenska kyrkans internationella arbetes insamlings- och administrationskostnader ligger i dagsläget på 17 procent. En viktig del av administrationen handlar om uppföljning och kvalitetssäkrande samt att förhindra korruption.  

Läs mer om hur vi kvalitetssäkrar vårt arbete

Var kan jag få veta mer om en specifik insats?

Varje insats som vi samlar in pengar till har en egen hemsida som uppdateras kontinuerligt.

Här kan du läsa om aktuella katastrofinsatser