Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Julkampanjen 2017

Fem rättigheter för en bättre framtid

Varje barn har rätt till ett tryggt liv utan hot, våld och övergrepp.  Svenska kyrkans internationella arbete fokuserar särskilt på fem grundläggande rättigheter som är helt avgörande för barns möjligheter att leva ett liv i trygghet.

1.    Rätten till mat och rent vatten

Hunger är världens största orättvisa. Nära hälften av alla barn som dör före fem år gör det på grund av undernäring. Tillgång till näringsriktig mat och rent vatten är en förutsättning för ett liv med god hälsa och värdighet.

2.    Rätten till trygghet och försörjning

Kvinnor har ofta ansvar för barnen men små möjligheter att påverka en utsatt situation. Svenska kyrkan arbetar för att stärka kvinnors tillgång till ekonomisk och social trygghet.

3.    Rätten till sin kropp

Sexuella övergrepp används som ett maktmedel. Barn och kvinnor är särskilt utsatta. Svenska kyrkan arbetar för att förebygga och synliggöra hot, våld och övergrepp.

4.    Rätten till hälsa och sjukvård

Kvinnor och barn kommer ofta inte till sjukhus vid behov. Genom uppsökande hälsoarbete i utsatta områden kan fler få den vård de har rätt till.

5.    Rätten till utbildning

Många flickor och kvinnor får inte gå i skolan. Detta påverkar inte bara deras egna möjligheter utan även deras barns möjligheter. Svenska kyrkan arbetar för flickors rätt till skolgång, kvinnors vidareutbildning och allas rätt till sexualundervisning.