Kyrkfönster i Indals kyrka
Foto: Jermunn Solem

Bikt

Behöver du någon att samtala med? Vi i Indalens pastorat erbjuder möjlighet för den som vill till enskilt samtal eller bikt.

Ingen människa går igenom livet utan att gå igenom svåra och otrygga perioder. Vi kan drabbas av något ont eller oförutsett. Vi kan själva gå fel och göra oss och andra besvikna.

Svenska kyrkan vill erbjuda sitt stöd och sin hjälp, genom att erbjuda bikt eller enskilt samtal till alla som ber om det.

Den som önskar bikta sig eller vill ha ett enskilt samtal kan vända sig antingen direkt till någon av våra präster eller ringa till pastorsexpeditionen och för att bestämma en tid.

Det enskilda samtalet

Det enskilda samtalet kan vara ett enstaka samtal eller en serie av samtal. De kan vara ett samtal om vad som helst som den som önskar samtalet vill. Inget område är för litet eller för stort.
Naturligtvis kostar det inget att vända sig till en präst för samtal.

Bikt

Bikten är för människan en väg till försoning med Gud och med sig själv i Kristi kyrkas gemenskap:

Med Gud – det är Gud som genom prästen ger förlåtelse för all synd och skuld.

Med sig själv – att inte gömma sin skuld inom sig utan våga tala om den öppet och bli fri från den, leder till ny glädje och fördjupad gemenskap med Kristus och andra människor.

I Kristi kyrkas gemenskap – synden berövar församlingen andlig vitalitet och skadar därigenom Kristi kyrka. När vi ångrar vår synd och har förtroende för Guds barmhärtighet, delar vi hela kyrkans livsvillkor i världen.

Den som önskar bikta sig kontaktar en präst. Prästen har enligt gällande lag ovillkorlig tystnadsplikt för vad som yttras under bikt eller själavårdande samtal. Bikten kan föregås av samtal. Prästen kan under samtalet eller i samband med bikten före avlösningen ge råd, uppmuntran och förmaning.

Svenska kyrkans ordning för bikt

Efter ett inledande samtal säger prästen:
P I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud, du känner oss bättre än vi själva gör.
När vi misslyckas, vill du upprätta oss.
Vi kommer nu till dig i tro på ditt löfte om nåd och förlåtelse.

Prästen kan läsa ett eller flera löftesord ur Bibeln:
"Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, säger Herren, och dina synder kommer jag inte mer ihåg." Jesaja 43:25

eller

"Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom." Psaltaren 103:8-13

eller

"Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet." 1.Johannesbrevet 1:9

P Så bekänn nu (på dessa löften) din synd inför Gud.

Den som biktar:
- Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat
med tankar, ord och gärningar. (Särskilt bekänner jag... ...
Förlåt mig min försummelse och tanklöshet.) Tänk på mig i barmhärtighet
och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit.

P På Jesu Kristi uppdrag säger jag dig: Dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens+ och den helige Andes namn. Amen.

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Låt oss gå i frid, i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.

Bön - att samtala med Gud

Nästan alla ber. Ibland hemligt, ibland med andra. Att be är att öppna sig själv och samtala med Gud.

Kontakta oss

Vi är många som arbetar i Indalens pastorat. Här kan du hitta kontaktuppgifter till oss. Tveka inte att höra av dig!

Kyrkor

I Indalens pastorat finns fem kyrkor och ett begravningskapell. Rum för stillhet, gudstjänst och livet stora stunder. Här kan du få veta mer om dem. Du är varmt välkommen!