Foto: Jermunn Solem

Begravning

När någon har dött är begravningen viktig. Vi behöver få samlas och ta farväl och dela våra minnen för att kunna gå vidare i livet.

Begravningsgudstjänsten i svenska kyrkan kan man se på två sätt. Dels är det en gudstjänst kring den som har dött, där han eller hon står i centrum och vars önskningar styr mycket av det som sker.
Dels är det de efterlevandes gudstjänst, den skall ge en möjlighet att ta farväl på ett värdigt sätt, att få visa omtanke om varandra och få tröst och stöd.

Hur gör jag?

När någon har avlidit är det väldigt många känslor som kommer upp. Sorg, ilska, saknad, men också tacksamhet och hopp. En del tycker att de praktiska göromålen kring en begravning känns sköna att utföra, de ger en fast punkt och en struktur i en annars kaotisk vardag.
Andra tycker att de känns övermäktiga och vill helst slippa ifrån dem. I båda fallen kan en kontakt med en begravningsbyrå underlätta och förenkla, men det är inget måste. De anhöriga väljer själva hur mycket de vill göra och vad de överlåter till begravningsbyrån.

Det spelar ingen roll om du som anhörig ringer först till begravningsbyrån eller till pastorsexpeditionen om du vill bestämma tid och plats för en begravningsgudstjänst. Du får hjälp på båda ställen att komma vidare med det som skall göras.

När en begravning är bokad hos oss, kommer den präst som är ansvarig för begravningen att höra av sig. Tillsammans bestämmer ni ett tillfälle då ni samtalar om den som dött och om hur ni vill att begravningen skall utformas.

Svenska kyrkan har en ordning för begravningsgudstjänst (som du kan se nedan) men det finns stor flexibilitet att göra begravningen personlig, genom t ex instrumentalmusik, solister och psalmval.
 

Svenska kyrkans ordning för begravningsgudstjänst

Psalm

Griftetal

Bön

* Överlåtelsen
P I Guds, den barmhärtiges namn
överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila.

eller

P Gud, vår Fader, vi överlämnar NN i dina händer.

Prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:
P Av jord har du kommit.
Jord skall du åter bli. Jesus Kristus, vår Frälsare,
skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

Prismeglans på kyrktrapp Foto: Jermunn Solem

eller

P Av jord har du kommit.
Jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet

eller

Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull tre gånger falla på kistan:
P Du gav honom livet.
Tag emot honom i din frid och giv honom för Jesu Kristi skull en glädjerik uppståndelse.

Efter vart och ett av ovanstående alternativ fortsätter prästen:
P Herre Gud Fader i himmelen,
Herre Guds Son, världens Frälsare, Herre Gud,
du helige Ande, förbarma dig över oss.
(I dödens stund, på den yttersta dagen hjälp oss, milde Herre Gud.)

Bibelläsning

(Psalm)

Begravningsbön

Herrens bön

Avslutning
Beroende på var avskedstagandet äger rum avslutas godstjänsten enligt alternativ A eller B.

Alternativ A (Avskedet sker på kyrkogården)

Välsignelsen

Psalm

Avslutningsmusik
Kistan bärs ut. Vid graven fortsättes enligt följande:

Gravsättning
Kistan sänks. De sörjande tar avsked av den bortgångne.

Slutbön
Prästen går fram till graven och ber följande eller annan slutbön:
P Giv honom, o Herre, din frid
och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

(Psalm)

(Sändningsord)

Alternativ B (Avskedet sker i kyrkan/kapellet)

Psalm

Avskedstagande

Slutbön
P Låt oss bedja
Prästen går fram till kistan och ber följande eller annan slutbön:
Giv honom, o Herre, din frid
och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.

Välsignelsen

Avslutningsmusik

Bisättning

Bisättning är ett ord som använts på olika sätt. Oftast betyder det när de anhöriga samlas för ett personligt farväl av den avlidne och ser honom eller henne klädd i sin kista.

Psalmer till begravningen

Många gånger bär musik och psalmer den tröst vi med ord inte kan förmedla.Här finner du förslag på psalmer till begravning.

Urnnedsättning

Efter att en kremering ägt rum, skall urnan gravsättas. Här kan du läsa mer om hur detta kan gå till.

Våra kyrkogårdar

I alla av vår fyra församlingar finns kyrkogårdar. Kyrkogårdarna är en viloplats för våra döda och en plats för eftertanke och lugn för oss som lever kvar.

Begravningsavgift och kyrkoavgift - vad är vad?

Vad är skillnaden mellan kyrkoavgift och begravningsavgift? Vem betalar vad, och vad täcker avgifterna?

Tacksägelse

Ett tag efter dödsfallet får de anhöriga inbjudan till tacksägelse i den avlidnas hemförsamling. Här kan du läsa om vad det innebär.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag av staten att vara huvudman för begravningar i nästan hela Sverige. Om du upplever att vi inte skött vårt uppdrag finns ett begravningsombud att vända sig till.

Lidens begravningskapell

Den som tycker att Lidens kyrka är för stor kan gärna använda begravningskapellet i Liden för begravningen.

Kyrkor

I Indalens pastorat finns fem kyrkor och ett begravningskapell. Rum för stillhet, gudstjänst och livet stora stunder. Här kan du få veta mer om dem. Du är varmt välkommen!

Kontakta oss

Vi är många som arbetar i Indalens pastorat. Här kan du hitta kontaktuppgifter till oss. Tveka inte att höra av dig!