Meny

Om och tillbyggnad av Hyltebruks församlingshem

I början av 2018 beslutade kyrkorådet att bygga till nuvarande församlingshem för att bereda plats för pastoratets personal i en ny byggnad. Kyrkorådet hade att ta ställning till två förslag, dels en renovering och ombyggnad av nuvarande pastorsexpedition eller en nybyggnation i anslutning  till församlingshemmet. En noggrann analys av de bägge förslagen, både kostnadsmässigt och praktiskt, innebar att beslut togs om tillbyggnad av församlingshemmet. I samband med detta kommer även en del förändringar att ske i församlingshemmet. Nuvarande entré/hall kommer att ersättas med en ny entré. En del målning och byte av golv kommer att ske i några salar.

Personalen inom vaktmästeriet kommer att vara kvar i vaktmästarboden, Färgaryd. Övrig personal samlas i den nya tillbyggnaden, ett strategistk beslut som kyrkorådet har tagit, för att stärka och utveckla samarbetet och för att effektivisera arbetet.

Kostnaden för tillbyggnaden belastar inte på något sätt de pengar vi behöver för att genomföra den grundläggande uppgiften; att fira gudstjänst, utöva diakoni och bedriva undervisning och mission. Pastoratet har förvaltat sin ekonomi på ett klokt sätt, under många år, vilket bidragit till att det finns ”gott om pengar på banken” för byggandet. Försäljning av fastigheter och skog har bidragit på ett positivt sätt.

Att inte göra något alls, fanns inte som alternativ, eftersom nuvarande pastorsexpedition har stora brister och inte motsvarar kraven på en modern arbetsplats.

Arbetet med att bygga om församlingshemmet påbörjas i höst.

Bo Lindbadh, Kyrkoherde.

Bakgrund

Hyltebruks pastorsexpedition är idag inrymd i en ombyggd prästbostad. Lokalerna är inte anpassade för verksamheten med tanke på sekretess, ventilation och tillgänglighet och flera utrymmen står outnyttjade. Byggnaden kräver därför en omfattande renovering för att möta verksamhetens behov. Under 2015 gjordes en utredning och efter detta beslutades att satsa på en om- och tillbyggnad av församlingshemmet istället. På så vis samlas allt under ett tak och kan generera bättre samarbete och tillgänglighet, både för personal och besökare. Pastorsexpeditionen kan också vara kvar i befintliga lokaler under byggtiden. Den gamla pastorsexpeditionen/bostaden kan så småningom säljas eller användas av en annan verksamhet.

Församlingshemmet

Församlingshemmet har byggts om och till i flera omgångar sedan uppförandet 1959-1960. Grundvolymen med foajén, Stora salen och konfirmandrum är vänt med gaveln mot gatan och placerat på samma sätt som kyrkan. Den senare tillbyggnaden med Maria salen följer inte samma princip utan är vänd åt andra hållet. Tillbyggnaden är tänkt att naturligt passa in till det befintliga församlingshemmet och skall ej konkurrera med kyrkan. Den tydliga huvudfasaden med gavel mot gatan och huskropp in mot tomten återupprepas och Stora salens konstverk och kyrka står som inspiration vad gäller färg- och materialval. Målet är att skape en helhet och ingenkänning genom hela byggnaden.

Församlinghemmet med tillbyggd pastorsexpedition ska kunna användas på olika sätt och vid olika tillfällen under dagen. Pastorsexpeditionen skall till exempel kunna stängas till vid evenemang i församlingshemmet. Båda funktionerna nås via den gemensamma entrélänken och huvudingången.

Pastorsexpeditionen

Pastorsexpeditionen, den administrativa delen, nås direkt från den nya entrén. Det första man möts av som besökare är en liten foajé med kapprum och toalett. Personalen har god överblick och kan möta upp och välkomna. Närmst entrén ligger tysta kontor eller rum för enskilda samtal med sekretess. Vidare in i lokalen finns kontor, kontorsförråd och personalrummet som också fungrerar som mötesrum. Större möten hålls i Maria salen eller Stora salen.

Mellan församlingshemmet och den nya byggnaden skapas två mindre innergårdar. Den ena ses direkt från nya entrén och är tänkt att ge ljus och bli en plats med konstnärlig utsmyckning. Den andra gården ligger mer avskilt på baksidan av huset och kan nyttjas av personalen vid lunchraster. Personalen har även en egen entré eller smitväg som är vänd mot kyrkan.

Cajsa Liljequist, Arkitekt.