Frimodig kyrka

Frimodig kyrka

Frimodig kyrka: Åke Svensson (gruppledare). Frånvarande: Erik Ronnie

Nedan hittar du information från en av nomineringsgrupperna som ställer upp i valet. Åsikterna som uttrycks är gruppernas egna.

Varför ska jag rösta i kyrkovalet?
Kyrkan i Sverige har ca 5 miljoner medlemmar som är röstberättigade.
Genom det stora medlemsantalet har kyrkan betydelse för många människor på ”vandringen” genom livet.
Kyrkan är en av de samhällsbärande institutionerna som alltid finns till hands och verkar i vårt samhälle vid livets olika faser som dop, konfirmation, gudstjänster (undervisning i livets skeden), mission (sprida kristendomen och stödja verksamheter i fattiga länder), diakoni (hjälpverksamhet/kriser) och begravningar (jordelivets slut).
Kyrkan verkar också aktivt inom kriminalvården och på våra sjukhus.
Det är mot ovanstående bakgrunder därför viktigt att du deltar med din röst i kyrkovalet!

Varför ska jag som medlem rösta på just er?
Som medlem i Svensk kyrkan ska man rösta på Frimodig kyrka om man tycker att kyrkan ska ägna sig åt det som är kyrkans kärnverksamhet. Det är att peka på att Gud är vår skapare, att Jesus Kristus är vår frälsare och att det är den helige Ande som ger kraft och liv i kyrkan.
Syftet med kyrkans arbete är ”att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas”
(ur Kyrkoordningen, inledningen till andra avdelningen).

Vilken är den viktigaste förändringen ni vill göra under kommande mandatperiod?
Eftersom allt flera både i Huddinge och i vårt land växer upp utan att veta vem Jesus är måste kyrkan och församlingarna göra en stor och bred satsning på undervisning. Detta lärande kommer i sin tur att leda till dop, av vuxna och av människor som kommit nya till Sverige.
Uppgiften blir då att bygga församlingar som är öppna för nya människor och som samtidigt klart och tydligt pekar på att Jesus är Vägen Sanningen och Livet.
Att mer aktivt verka för att fler ungdomar ska konfirmeras och genom det få en tro.

Hur ser er nomineringsgrupp på Svenska kyrkan som en aktiv aktör i samhällspolitiska fågor?
Samhällspolitiska frågor är väldigt omfattande. Kyrkan ska vara en aktiv aktör när människor far illa och för att rädda vår värld från en miljökatastrof. I många andra samhällspolitiska frågor har kyrkan ingen särskild kompetens att yttra sig.

Samhället och människor förändras och Svenska kyrkan står inför en stor utmaning att bli mer relevant för fler medlemmar.  Hur ser er nomineringsgrupp att det ska göras?
Kyrkans värdegrund läses varje söndag i högmässan i trosbekännelsen; Vi tro på Gud Fader allsmäktig, vi tro på Jesus Kristus, på den helige Ande. Det är när Värdegrunden får genomsyra församlingens arbete som kyrkan blir relevant för sina medlemmar.
För att detta ska bli verklighet behöver församlingarna satsa på undervisning och evangelisation. Detta är den utmaning som ligger framför oss.