Begravning i tider av corona

När en anhörig eller vän har gått bort behöver vi få samlas, ta avsked och sörja tillsammans. Men på grund av coronaviruset befinner vi oss, liksom resten av världen, i en speciell situation. För att minska risken för smittspridning och visa omsorg om utsatta och vården så måste vi göra anpassningar vid begravningsgudstjänster och begravningsakter.

Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer

Svenska kyrkan följer regler och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas gäller också i kyrkans lokaler, precis som i övriga samhället. Gudstjänsterna blir mindre och de som deltar ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom på sjukdom.

Församlingens kyrkor skilje sig åt i storlek och utformning. För att kunna följa folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi därför infört olika gränser för max antal närvarande i församlingens kyrkor.

Max 50 närvarande gäller för Höörs och Tjörnarps kyrkor.

Max 40 närvarande gäller för N Rörums kyrka

Max 35 närvarande gäller för Klockarebackens kapell.

Max 25 närvarande gäller för Munkarps och Hallaröds kyrkor

(Max 50 gäller inklusive kyrkans personal. Övriga gäller exklusive kyrkans personal)

Tidpunkt för begravningen

En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Frågan om att skjuta upp gravsättning eller kremering bestäms inte av Svenska kyrkan utan regleras i Begravningslagen. Lagen säger att en avliden ska kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, senast en månad efter dödsfallet.

Förutom lagkrav finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Den är en del av sorgeprocessen och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning. Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft. Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram så går det att vänta med gravsättning om du väljer kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. I sådana fall kan du vänta med gravsättningen upp till ett år och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna istället för kista.

När det gäller kistbegravningar säger lagen att den avlidna ska gravsättas inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Om du vill flytta fram en kistbegravning så behöver du söka anstånd hos Skatteverket. (Skatteverket.se)

Begravningsgudstjänsten

Du som anhörig får hjälp att utforma begravningsgudstjänsten tillsammans med den präst som ska leda gudstjänsten.

Kyrkliga begravningar räknas som allmänna sammankomster och vi måste följa de riktlinjer som angetts ovan då det gäller antal deltagare och att personer med symptom närvarar. En enkel begravningsgudstjänst med bara de allra närmaste kan vara mycket fin och meningsfull.

Begravning utomhus

Det går att ha begravningsgudstjänsten utomhus på kyrkogården. Även då gäller Folkhälsomyndighetens riktlinje om maximalt 50 närvarande personer, inklusive personal från kyrka och begravningsbyrå. Även uppmaningen till socialt avstånd och att inte närvara om man har symptom eller tillhör riskgrupp gäller.

Filma begravningsgudstjänsten

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Begravningsakt över urna

Det är också möjligt att ha begravningen efter att den avlidna har kremerats. Då genomförs gudstjänsten med urna istället för kista och begravningen kan vänta upp till ett år. Vi rekommenderar inte att man väntar med begravningsakten, men vid vissa omständigheter kan detta vara ett bra alternativ.

Borglig begravning

En borgerlig begravningsceremoni är av privat karaktär och räknas inte som en allmän sammankomst. Församlingen ansvarar inte för utformandet av akten. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör även privata sammankomster följa samma riktlinjer och regler som gäller vid allmänna sammankomster. Däremot gäller de direktiv för antal deltagare även vid borglig akt. 

Minnesstund efter begravning

Under rådande corona-pandemi går det inte att boka minnesstunder via församlingen. Även vid privata sammankomster gäller Folkhälsomyndigheternas direktiv.

Begravningsplatser för avlidna med olika religiös tillhörighet

Svenska kyrkan har ett samhällsuppdrag att hålla begravningsplats och lokal för begravningar för alla, oavsett religiös tillhörighet. Uppdraget regleras i svensk lag. 

Svenska kyrkan har respekt för andra trossamfunds traditioner och för enskilda människors önskemål. I dag har Höörs församling avtal med Lunds kyrkogårdsförvaltning gällande muslimska gravplatser.

Gravsättningen kommer att ske allra senast inom en månad efter dödsfallet.

Svenska kyrkan har inte en skyldighet att tillhandahålla lokaler och utrusning för religiösa ritualer, före begravningen, som exempelvis tvagning. Sådana ritualer utförs av det trossamfund som den avlidna tillhörde.

Vi har även möjlighet att erbjuda särskilda gravplatser inom befintliga kyrkogårdar i Höörs församling. För frågor i detta ärenden, ring kyrkogårdschef Fredrik Göransson – 0413-294 31

Huvudman för begravningar

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela Sverige, utom i Stockholms stad och Tranås kommun. Huvudmän för begravningsverksamheten har enligt lag följande skyldigheter:

Anordna och hålla med tillräckligt antal gravplatser.
Tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund.
Ta emot stoft för förvaring och visning, att ombesörja kremering och gravsättning, samt tillhandahålla en värdig lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.
Hålla med personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för verksamheten  samt att anlägga, sköta och vårda begravningsplatsernas allmänna delar.
Ha viss tillsyn över dessa gravplatser.
Att sköta enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare ingår inte i begravningsverksamheten.