Lokalförsörjningsplan i Holmsunds församling

Nu tar vi fram en plan för alla lokaler

Svenska kyrkans församlingar har fått i uppdrag att ta fram en lokalförsörjningsplan. Beslutet togs av kyrkomötet redan 2016 och arbetet sa var klart senast i november 2021. I Holmsund och Obbola börjar arbetet under sommaren 2020.

Ett verktyg
Lokalförsörjningsplanen är tänkt som ett verktyg som hjälper församlingen att planera för framtiden. Den ska relatera till församlingsinstruktionen. Det betyder att den ska stödja och bidra till uppfyllelsen av församlingens vision och mål. Lokalförsörjningsplanering är en kontinuerlig process, och planen ska utvärderas minst vart fjärde år.

Resultatet av processen blir en lokalförsörjningsplan som visar vilka fastigheter och lokaler som behövs för församlingens verksamhet, på kort och på lång sikt. Planen grundar sig i en analys av hur lokaler utnyttjas, hur ändamålsenliga de är och församlingens ekonomiska ramar. Planen gör det möjligt att sedan prioritera mellan behoven och identifiera möjligheter till att effektivisera och förbättra lokalanvändningen.  

Ekonomiska, sociala och miljörelaterade faktorer behöver ställas sida vid sida när prioriteringar görs för att besluten ska bli långsiktigt hållbara. Rätt genomförd leder planeringen till att resurser används mer genomtänkt och att det blir mer pengar över till verksamheten.  I praktiken kan arbetet leda till att verksamheter samlokaliseras, att lokaler hyrs eller hyrs ut, att byggnader ställs av eller att lokalerna anpassas. Processen kan också leda till verksamhetsutveckling som leder till att behovet av att göra sig av med lokaler uteblir.  

 

Kontaktpersoner för arbetet i Holmsunds församling är kyrkoherde Carina Wikman, Evelina Granberg, administratör och arbetsledande vaktmästare Jörgen Fredriksson.