Foto: Sven-Erik Falk

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver gripa in för barns skydd har skyldighet att anmäla detta.

I kyrkoordningens 53:e kapitel finns huvudregeln, att var och en, oberoende av kyrkotillhörighet, har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar. Från denna regel finns dock undantag.    
                         
Tystnadsplikt
Även om huvudregeln är offentlighet, så finns det alltså undantag. I kyrkoordningen finns förbud bland annat mot att röja personliga och känsliga uppgifter, sådana som finns exempelvis i kyrkans församlingsvårdande verksamhet och familjerådgivning. Förbuden gäller alla anställda i kyrkan, men har undantag som specificeras i kyrkoordningens 54:e kapitel.

Prästers och biskopars tystnadsplikt är densamma som tidigare. Det finns inga undantag från prästens tystnadsplikt, den är absolut.

När det gäller diakoners tystnadsplikt finns det nu en ändring i kyrkoordningen som börjar gälla den 1 januari 2012. Hittills har det talats om ”… sådant som han eller hon fått veta under själavårdande samtal”. Det har nu ändras till ”… sådant som han eller hon fått veta under enskild själavård”. Motivet till förändringen är att termen ”själavårdande samtal” är så diffus till sitt innehåll att det är svårt att veta vilka samtal som ska räknas som själavårdande.

Om en präst eller diakon bryter mot sin tystnadsplikt kan han eller hon förklaras obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst. Det är domkapitlet som beslutar i sådana ärenden.

Anmälningsskyldigheten gäller inte om uppgifter som biskop eller präst har fått veta under bikt eller enskild själavård, då har de en absolut tystnadsplikt. Däremot hindrar diakonens tystnadsplikt inte att de lämnar ut uppgifter när det föreligger anmälningsskyldighet.

Anmälningsskyldighet
I 2012 års kyrkoordning infördes även förbud mot att röja uppgifter, bland annat i kyrkans familjerådgivning. Förbudet finns i kyrkoordningens kapitel 54 och motiveras med att det inte bör vara skillnad på det skydd för uppgifter som enskild lämnar i kyrkans familjerådgivning jämfört med kommunens familjerådgivningsverksamhet. Förbudet har undantag och hindrar till exempel inte att sådana uppgifter i vissa fall lämnas för en anmälan till socialnämnden eller polis- eller åklagarmyndighet, då det föreligger uppgifts-, informations- eller anmälningsplikt enligt lag.

Vänd dig till din kyrkoherde Anders Ehrngren, 0503-323 81, eller stiftsjurist Andreas Fagrell, 0511-262 37, om du har frågor om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.