Kyss - En utställning om Höga visan

Skällinge församlingshem 19 september och 3 oktober i samband med sopplunchen 12.30

I samarbete med konstnären och prästen Kent Wisti, författaren Maria Küchen och Universitetskyrkan erbjuder Sensus utställningen Kyss.

Kyss- en meditation i ord och bild över Höga visan.
I den institutionaliserade religionen, som i övriga samhället, är en
patriarkal maktstruktur dominerande. I grunden är den sexuell, utan
att tvunget vara erotisk.
Denna maktstruktur avgör gudsbild, teologi, kyrkosyn och det är i
den som den relaterar till övriga samhället.
Det är inget unikt varken i den svenska kyrkligheten eller i det
svenska samhället.
I svensk kontext har kyrkan genom historien skapat rikedomar och
maktpositioner genom att leva i symbios med den politiska och
ekonomiska makten.
Kyrkan har med och genom bland annat en sexualmoralism kunnat
säkra sin maktposition.
Inte minst kvinnlig sexualitet har förtryckts i enlighet med det
patriarkala arvet.
Detsamma med sexualitet utanför hetero- och tvåsamhetsnorm.
Men det har hela tiden funnits parallella spår och underströmmar
som levt en tro utanför de mäktigas teologi.
Den sexuella revolutionen på 1960- och 70-talet innebar att kyrkan
miste sin möjlighet att utöva förtryck genom sexualmoralism.
Istället växte ett annat sexuellt förtryck fram- det kommersiella, där vi
förväntas konsumera varandra och där vi skall kalkylera värdet i
varandra,
utifrån vilken njutning vi kan få. Det är en ekonomisk syn på
människan.
Bland annat porrindustrin är en frukt av detta.
Ett tvingande kroppsideal som delvis påminner om medeltida religiös
asketism ett annan.
Det är en senmodern kroppskult som förtrycker och kontrollerar
genom skam.
2 (3)
Sexualitet är en viktig del av att vara människa. Det handlar om
fortplantning, identitet och närhet men också om politik.
Det måste finnas fler dimensioner än dikena moralism och
kommersiell promiskuitet.
Höga visan är erotisk lyrik som fördjupar och befriar. Den är inte
minst angelägen i en tid och en plats där könsmaktsordningen är
osynliggjord genom normsystem och porrindustrin annekterat
bildspråket.
KYSS en parafras över Höga visan, en meditation i ord och bild.
Det är vackert och ovant. Ambitionen är att söka det eggande,
längtande, nära och törstande.
Till arbetet är också texter speciellt framtagna av professor KG
Hammar, Elisabeth Gerle, professor Fredrik Lindström, professor och
universitetspräst Susanne Dahl.
Den är feministisk i det att ambitionen är att lämna den patriarkala
förståelsen av sexualiteten.
Den är queer i det att bilderna är öppna och med en genusfluiditet.
Det är kroppar som längtar och delar varandra, inte kön.
Eftersom den patriarkala maktordningen i grunden är sexuell (utan
att nödvändigtvis vara erotisk) är verket inte bara ett tydligt
ställningstagande, utan också en motbild.

Kyss ambition, angelägenhet och relevans är således att genom
konstnärligt skapande söka kropp för
- En gestaltning av människan som bland annat sexuell
relationsvarelse bortom heteronormativitet, patriarkal
könsmaktsordning och dualistisk syn på kropp/själ.
- Att genom erotiken som form ge en röst åt de alternativa
strömningar som funnits parallellt med den patriarkala
gudsbilden genom kyrko-, och religionshistorian.
- Att vara en kristen röst i samtidsdebatten kring det
sexualiserade samhället, men utan vare sig moralism eller vilsen
tafatthet.
- Att ge en motbild åt det sekulariserade samhällets sexualiserade
bildspråk, pornografins torftighet och reducerande ekonomiska
människosyn.
Formen är erotik men ärendet är fred, norm-och maktkritik.
Erotik i kyrkan är en medial krok. Föreställningen om kyrkan gör att
media gärna skriver om det och den mediala dramaturgin är alltid
konflikt. Man bör inte följa den regin.
Erotik har en väldigt naturlig och oladdad plats i kyrkan utan att smita från gammal moralism och förtryck.
Fundera på Bibel, lust och vår längtan efter varandra.