Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Helsingborg Besöksadress: S. Storgatan 22, 25223 Helsingborg Postadress: BOX 1453, 25114 HELSINGBORG Telefon: +46(42)189000 E-post till Svenska kyrkan Helsingborg

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige sammanträde 8/11

Kyrkofullmäktige sammanträder torsdagen 8 november 2018, klockan 18.30, i Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7, Helsingborg

ÄRENDEN

1. Sammanträdets öppnande.

2. Upprop.

3. Godkännande av att mötet sammankallats i behörig ordning.

4. Val av två justerare, samt tid och plats, för kyrkofullmäktiges protokoll.

5. Fastställande av dagordning.

6. Anmälan om att ledamoten i Kyrkofullmäktige Bengt Lindahl (SD) har lämnat
svenska kyrkan.
Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2018-09-19.
Stiftsstyrelsen har beslutat att Gunvor Enström (SD) utsetts till ny ledamot i
Kyrkofullmäktige efter Bengt Lindahl (SD). Till ny ersättare har Sven-Erik Larheim
(SD) utsetts.
Förslag till beslut: att notera beslutet från stiftsstyrelsen.

7. Anmälan om att ledamoten i Kyrkofullmäktige Felix Lindau (SD) har flyttat
från Helsingborgs pastorat.
Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2018-10-11.
Stiftsstyrelsen har beslutat att Petri Kaldjärv (SD) utsetts till ny ledamot i
Kyrkofullmäktige efter Felix Lindau (SD). Till ny ersättare har Thomas Olsson (SD)
utsetts.
Förslag till beslut: att notera beslutet från stiftsstyrelsen.

8. Anmälan om att ledamoten i Kyrkofullmäktige Viveka Mendy (S) har avsagt
sig sitt uppdrag p g a att hon har flyttat från Helsingborgs pastorat.
Stiftsstyrelsen har tillskrivits 2018-10-04.
Stiftsstyrelsen har beslutat att Bertil Fredriksson (S) utsetts till ny ledamot i
Kyrkofullmäktige efter Viveka Mendy (S). Till ny ersättare har Pernilla Rydell (S)
utsetts.
Förslag till beslut: att notera beslutet från stiftsstyrelsen.

9. Fyllnadsval av ersättare (S) i Kyrkorådet för tiden t o m 2021-12-31.
Föreligger skrivelse från ersättare Viveka Mendy (S) som avsäger sig uppdraget
som ersättare p g a att hon har flyttat från Helsingborgs pastorat.
Förslag till beslut: Enligt Valberedningens förslag, redovisas på sammanträdet.

10.Fyllnadsval av revisor för tiden t o m 2021-12-31.
Föreligger skrivelse från Tommy Friberg som avsäger sig uppdraget som revisor.
Förslag till beslut: Enligt Valberedningens förslag, redovisas på sammanträdet.

11.Anhållan om tilläggsanslag för renoveringsarbeten i Den Gode Herdens kyrka
på 4,0 mkr. Se bilaga.
Förslag till beslut: Kyrkofullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslaget.

12.Budgetförslag med resultatbudget för år 2019, inklusive nettokostnader samt
flerårsplan för Helsingborgs pastorat
Beredande organs förslag: Se upptryckt budgetförslag.
Förslag till beslut:
-att fastställa föreliggande drifts- och investeringsbudget för Helsingborgs pastorat
för år 2019 i enlighet med Kyrkorådets förslag, inkl nettokostnadsunderlag för
begravningsverksamheten.
-att fastställa kyrkoavgiften till oförändrat 1,00 /skkr.
-samt att delegera till Kyrkorådet rätten att göra omdisponeringar inom ramen för
budgeten och vid behov omfördela beviljade anslag inom respektive
ansvarsområde.

13.Upphandling av revision för Helsingborgs pastorat under perioden 2019-2021.
Förslag till beslut: redovisas på sammanträdet.

14.Sammanträdesdagar 2019: 23 maj, 7 november, 12 december. Reservation för
ev. ytterligare sammanträden.

15.Avslutning.

Nästkommande kyrkofullmäktiges sammanträde äger rum måndagen den 10
december kl. 18.00 i Maria församling, stora salen.