Foto: Emma Berkman/Ikon

Rösta i kyrkovalet

På valdagen 19 september kan du avlägga din röst, eller göra det under förtidsröstningen. Du kan rösta på tre nivåer, lokalt, regionalt och nationellt, precis som i de allmänna valen.

Vem får rösta i kyrkovalet?

Du som är medlem i Svenska kyrkan och fyller 16 år senast på valdagen samt är kyrkobokförd i en församling i Sverige, har rösträtt i kyrkovalet. Du får hem ett röstkort senast 1 september 2021. På röstkortet står i vilken vallokal du kan rösta på valdagen. Det går också att förtidsrösta och brevrösta 6-19 september. 

Vad röstar man på?

Nomineringsgrupper 

De grupper som ställer upp med kandidater i kyrkovalet kallas nomineringsgrupper. För närvarande finns fem nomineringsgrupper representerade i kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Helsingborg, Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ, Centerpartiet, Frimodig kyrka och Sverigedemokraterna. 

Lokal nivå

Här röstar du på kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och beslutar i principiella ärenden och andra ärenden av större vikt, till exempel mål och riktlinjer, budget och kyrkoavgift, samt utser församlingsråd och kyrkoråd.

Regional nivå

Här väljer du ledamöter till stiftsfullmäktige. Det finns 13 stift i Svenska kyrkan och i Svenska kyrkan Helsingborg tillhör vi Lunds stift. Stiftets uppdrag är att stötta församlingarnas arbete och också se till att församlingarna följer de lagar och regler som styr deras verksamhet.

nationell nivå

Här väljer du ledamöter till kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Kyrkomötet har 251 ledamöter som sammanträder två gånger per år. Kyrkomötet beslutar i ärenden som inriktas på hela Svenska kyrkan, till exempel hur gudstjänster ska genomföras. Dessutom utser kyrkomötet kyrkostyrelsen som leder arbetet när kyrkomötet inte sammanträder.