Havdhems församling

Prata med oss

Kontakt

Havdhems församling Besöksadress: Prästgårdsvägen 47, 62341 Havdhem Postadress: Box 4, 62316 Havdhem Telefon: +46(498)481025 E-post till Havdhems församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Våra kyrkor

Jämnt fördelade över pastoratet ligger våra medeltida församlingskyrkor, alla med olika karaktär. Från de stora kyrkorna i Grötlingbo ("Sudrets domkyrka") och Hablingbo till de små kyrkorna i Eke och Silte.


Bild: Britta Lundqvist

I Havdhem har man påträffat gravar från den äldsta kristna tiden (1000-talet) på kyrkogården. Kyrkan har också här byggts i etapper, äldst är nuvarande koret. Långhuset har byggts till under 1200-talet, koret byggdes på och absiden tillfogades samtidigt. Det ursprungliga tornet hade en mycket liten förbindelse med långhuset, vid mitten av 1200-talet byggdes ett större galleritorn. Detta revs 1910 på grund av rasrisk, och tornet fick sitt nuvarande utseende.
Sandstensaltartavlan är daterad 1667 och målad av Johan Bartsch d.y.

Bild: Britta Lundqvist

Eke kyrka uppfördes i två etapper – kor och långhus troligen vid mitten av 1200-talet och tornet omkring 1300. De båda portalerna på södra sidan är uppförda av omväxlande röd kalksten och grågrön sandsten. Fönsteröppningarna har förstorats i senare tid med undantag av de trekopplade korfönstren. Kyrkan är rikt prydd med medeltida väggmålningar.
Tidigare låg här en stavkyrka, väggplankor från omkring år 1200 påträffades vid en restaurering 1916.Enligt en 1296 utfärdad påvlig bulla var Grötlingbo kyrka helgad åt evangelisten Lukas. Den dåvarande kyrkan var mycket mindre än dagens, det framgår av murrester under det nuvarande golvet. Material från den kyrkan har återanvänts i nybygget, det har kunnat dateras till omkring år 1200 (relieferna i södra muren).
Kyrkorummet är en treskeppig hall med fyra kraftiga rundpelare. I koret finns valv- och väggmålningar från mitten av 1300-talet, glasmålningarna i korfönstren är från samma tid.
Kyrkan har två dopfuntar, den ena samtidig med kyrkan, den andra från 1700-talet.
Bänkinredningen är från 1710, målningarna på dörrarna utfördes på 1740-talet. Predikstolen är från 1548 och Gotlands äldsta bevarade, den skänktes ursprungligen till nuvarande domkyrkan.
I tornet har inretts ett litet kapell för sammankomster med få besökare, också mycket användbart vintertid för att slippa värma upp det stora kyrkorummet.

Bild: Britta Lundqvist
Bild: Britta Lundqvist

Näs kyrka är uppförd av sandsten med undantag av portalerna som är av kalksten. Kyrkan har uppförts under en enda byggnadsperiod i mitten av 1200-talet.
Av kyrkans medeltida inventarier finns mycket litet bevarat. Triumfkrucifixet är en kopia av ett medeltida krucifix. Altaruppsatsen är tillverkad vid någon av Burgsviks stenhuggareverkstäder 1692 Altarskranket och korstolen har tillverkats på 1600-talet. Ett votivskepp skänktes av en sjöman från socknen på 1870-talet

Bild: Britta Lundqvist

Silte kyrka ligger på platsen för en stavkyrka från 1100-talets mitt. Grunden påträffades vid en restaurering 1971-1972, då man la om golvet. Stavkyrkan användes tillsammans med nuvarande koret – avtryck syns tydligt i triumfbågeväggen. Koret är byggt omkring mitten av 1200-talet, långhuset kort därefter och sannolikt av samme mästare. Tornet är byggt mot 1200-talets slut, det har en ovanligt hög sockel. I portaler och fönsteromfattningar har grå och röd kalksten använts i växelspel. Samliga fönsteröppningar utom det lilla predikstolsfönstret är ursprungliga.
Altartavlan är unik i gotländsk kyrkokonst. Mittpartiet är skulpterat och från 1200-talets senare hälft, de målade sidopartierna är från omkring 1500-talet.
I ett av korets östfönster finns glasmålningar från byggnadstiden, glasmålningar finns också i fler fönster. Dopfunten är av samme stenmästare som den äldre i Grötlingbo, mäster Sigraf, och från 1100-talets senare hälft

Bild: Britta Lundqvist

Hablingbo kyrka är i likhet med den i Grötlingbo en av Gotlands största. Kor och långhus är från 1300-talets mitt, tornet är äldre och rester av en romansk anläggning från 1100-talet och 1200-talets början. Portalen på långhusets norra sida var troligen huvudportal i den äldre kyrkan och då placerad på södersidan. Den anses vara något av det märkligaste som bevarats från romansk tid i vårt land. Interiört är kyrkan monumental med breda, höga valv och kraftiga kolonner. I koret finns fragment av medeltida kalkmålningar. Den nuvarande stora altaruppsatsen är signerad 1643 och utförd i sandsten av bildhuggare Peter van Eghen och hans son Gert.
Källa: Lagerlöf, E., Svahnström, G., Gotlands kyrkor. Tredje upplagan.. Arlöv 1984.

Bild: Britta Lundqvist