Foto: Michael Hjelt/IKON

Skötsel och underhåll

Vi erbjuder skötsel och underhåll av gravplats under tiden april till november.

Underhåll av gravplats avser att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta gör vi genom skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring och vid behov påfyllning av jord. Vi gör även viss beskärning och putsning av befintliga växter samt gödsling. Vissna blommor och växter plockas bort.

man kan välja mellan olika skötseltider

Ettårsunderhåll, efter gällande årsprislista. Automatisk förlängning ett år i taget tills kunden säger upp gravskötselåtagandet.

Treårsunderhåll, efter gällande prislista. Åtagandet gäller i tre år. Därefter erbjuder förvaltningen gravrättsinnehavaren ny gravskötsel och om inget svar erhålls upphör skötselåtagandet.

Flerårsunderhåll längre än tre år med avräkning mot inbetalt belopp efter gällande årsprislista så länge inbetalt belopp räcker. Maximalt 25 skötselår kan köpas och vi garanterar 60% av den önskade skötseltiden. Det erlagda beloppet avser skötsel av i åtagandet angiven gravplats och får endast disponeras
för detta ändamål. Förvaltningen skall underrätta gravrättsinnehavaren innan kapitalet är förbrukat och om inget svar erhålls om ny skötsel upphör skötselåtagandet.

Kyrkogårdsförvaltningen kan därutöver hjälpa till med diverse tilläggstjänster som t.ex blommor och vinterdekoration.

förfrågan och/eller beställning

Norra begravningsplatsen, Prosten Jönssons Väg 4,
Stoby, 0451-77 62 60, vardagar kl 10–12 och 13–14.30.

e-post

Efter beställning av gravskötsel erhålls en faktura och när betalning är kyrkogårdsförvaltningen tillhanda börjar skötseln att gälla. Om gravplatsen vid det tillfället är i ovårdat skick debiteras en kostnad för iordningställande. Fakturan går till gravrättsinnehavaren.