Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Vanliga frågor om gudstjänst i coronatid

I Härnösands stift är gudstjänsterna fortfarande offentliga – med begränsat antal deltagare och med hänsyn till gällande rekommendationer för att begränsa smittspridning. Som alternativ till att besöka en kyrka erbjuds digitala gudstjänster. Här följer svar på några vanliga frågor om gudstjänstfirande i coronatid.

Varför fortsätter församlingarna i Härnösands stift att ha offentliga gudstjänster?
– I några andra stift bjuds församlingsborna inte längre in till kyrkorna, det är i områden där situationen med allmän smittspridning i samhället är allvarligare än här i vårt stift. Det kan bli så här också om situationen förvärras. 
–  Samtidigt är det viktigt att betona att gudstjänstfirandet fortsätter även om vi tvingas låsa kyrkportarna. Även om det kommer få eller inga deltagare till gudstjänsten så kommer vi att se till att kyrkklockorna ringer, att ljusen tänds i kyrkan och att vi ber för vår bygd.  

Firar församlingarna i Härnösands stift gudstjänster precis som vanligt nu? 
– Domkapitlet har utfärdat en dispens från kravet på huvudgudstjänst varje söndag och kyrklig helgdag. Det innebär att det kan firas lite enklare gudstjänster än vanligt och det behöver inte firas gudstjänst alla röda dagar. Det kan säkert märkas på en del ställen under påskhelgen. 
– Gudstjänstfirandet kan se lite olika ut i olika församlingar. Härnösands stift består av många församlingar i två län, små och större församlingar, utbredd glesbygd, olika situationer i samhället och olika interna förutsättningar. Det påverkar hur man lokalt i varje församling väljer att göra.  

Är gudstjänsterna säkra ur smittskyddssynpunkt i dag? 
– Alla de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar ska vidtas. De som ansvarar för gudstjänsten ska se till att inte släppa in fler människor än tillåtet, informera alla om att hålla rekommenderade avstånd, inte ta i hand eller ha annan fysiskt kontakt och att hålla sig till alla krav som ställts på särskilt god hygien.  

Men är det nödvändigt att släppa in 50 personer även om det är tillåtet? Varför inte ha extra marginal?
– Kyrkor är stora byggnader. Även om där samlas 50 personer behöver man inte sitta mer än en eller två på samma bänkrad.  

Är det möjligt att fira nattvard utan att utsätta människor för smittorisk?
 – Det finns olika sätt att fira nattvard. Nu ska de som ansvarar för gudstjänsten se till att ingen dricker ur nattvardskalken, utan bara doppar brödet i vinet. Det är också möjligt att endast dela ut brödet och låta kalken med vin stå kvar på altaret. Den som vill kan välja att endast ta emot välsignelsen.
– Självklart ska rekommenderade avstånd hållas även under nattvardsfirandet.  

Kan inte biskopen bara säga att nu ska det vara så här, så att alla gör lika?
 – Biskopen har ett övergripande ansvar för gudstjänstfirandet i stiftet. Men ytterst ansvarig i varje församling är det kyrkoherden som är. Det är alltså den lokala kyrkoherden som avgör hur verksamheten är möjlig att genomföra just där.  

Varför är det så viktigt att fira gudstjänst? 
– Gudstjänsten är grunden för den kristna identiteten, att samlas för gemensam bön. 
– Den är ingen föreställning som skall samla en så stor publik som möjligt. Jesus har sagt att det räcker om en eller två samlas i hans namn. 
– I svåra tider är gudstjänsten särskilt viktig för att visa på det hopp som den kristna tron bär. 
–  Det går bra att fira gudstjänst hemma också, alldeles själv eller tillsammans med andra genom TV- och radiosändning eller genom de gudstjänster och andakter som nu erbjuds på hemsidor och sociala medier.