A refugee child waits as a ferry docks at night on the Greek island of Chios. The refugee families here came to the island by crossing the Aegean Sea on small boats from Turkey. Upon arrival, they were registered and provided with food and shelter in a reception center built with support from International Orthodox Christian Charities, a member of the ACT Alliance. Now they move on to Athens, and from there to western Europe. Hundreds of thousands of refugees and migrants have passed through Greece in 2015. The ACT Alliance has provided critical support for refugee and migrant families here and in other places along the journey.
Foto: Paul Jeffrey/ACT/IKON

Svik inte vår värdegrund

Människovärdet kan och får aldrig begränsas av rädslan för att en rik nations välfärd skall naggas i kanten. Läs biskop Eva Nordung Byströms öppna brev till riksdagmännen/kvinnorna i Jämtland-Härjedalen och Västernorrland.

Svik inte vår värdegrund – rösta nej till ny flyktingpolitik

Riksdagen förväntas den 21 juni ta ställning till ett förslag som förändrar svensk migrationspolitik till miniminivå. Jag vill uppmana er, våra riksdagskvinnor och riksdagsmän i Härnösands stift, region Jämtland-Härjedalen och Västernorrlands län, att låta respekten för människans okränkbara värde ligga till grund för ert beslut i frågan.

Vi har ofta i vårt land med stolthet talat om vår värdegrund. En värdegrund som vilar på det kristna kärleksbudskapet och dess betoning av vårt ansvar för de utsatta i samhället och världen. Om vi vill skapa och bevara ett gott samhälle måste denna utgångspunkt få konsekvenser även i svåra och ansträngda tider. Människovärdet kan och får aldrig begränsas av rädslan för att en rik nations välfärd skall naggas i kanten. Däremot har vi inte råd att slösa bort den rikedom som ligger i vår värdegrund genom att förmedla en verklighetsuppfattning som är okänslig och blind för den stora katastrof som så många av våra medmänniskor i världen befinner sig i just nu.

I sitt yttrande över regeringens förslag till riksdagen framhåller Svenska kyrkan att regeringens resonemang innebär en oroande utveckling av svensk asyl- och flyktingpolitik, där mänskliga rättigheter riskerar att urholkas, otryggheten för redan utsatta och traumatiserade personer ökar och integrationen försvåras.

Reaktionerna mot förslaget har varit starka från flera tunga instanser: Till exempel påpekar Diskrimineringsombudsmannen att förslaget riskerar att missgynna kvinnor, äldre och personer med funktionsnedsättning. DO menar vidare att det utökade försörjningskravet vid anhöriginvandring och begränsningen av möjligheten att få permanent uppehållstillstånd även för den som har en anställning riskerar att leda till ett ökat utnyttjande av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden. DO betonar också att förslaget riskerar att medföra försämrade förutsättningar för integration.

Barnläkarföreningen sammanfattar sitt svar på promemorian med att påpeka att ”det nu aktuella lagförslaget kommer att få allvarliga och långtgående konsekvenser för barn på flykt. Det kommer att särskilt drabba de mest utsatta barnen, de som är mest traumatiserade och som har de mest ogynnsamma livsbetingelserna. Utan närmare analys negligerar det på ett uppseendeväckande sätt viktiga principer i FN:s konvention om barnets rättigheter."

Även Migrationsverket riktar kritik mot förslaget. De menar att den föreslagna lagändringen är oproportionerlig i valet mellan humanitära aspekter och en minskning av antalet asylsökande.

Jag vänder mig till er riksdagsmän och riskdagskvinnor som nu ska ta ställning till de föreslagna begränsningarna av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige:

Svik inte våra ideal och vår värdegrund. Följ den gyllene regel som säger att vi skall behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Ta ert medmänskliga ansvar och rösta nej till förslaget.

Eva Nordung Byström,
biskop i Svenska kyrkan Härnösands stift

 

Pennor

Sagt och skrivet

Här ligger ett urval av biskop Evas tal, debattartiklar, betraktelser med mera. Länkar leder oftast till PDF-filer.

Gunnel Kindahl ger Shankaron Mohamed tips på hur man stickar under "Café Dama" ett Café för kvinnor som vill prata svenska och handarbeta. Shankaron Mohamed kom till Sverige från Somalia som asylsökande i 2013. 2015 kom hennes man och deras 4 barn, fem, sju, nio och elva år gamla.

Flykting och migration

Omsorg om medmänniskan är Svenska kyrkans ansvar och uppdrag. Svenska kyrkan möter människor på flykt längs hela flyktvägen. Vi ger akut stöd och arbetar långsiktigt för en värld i fred och rättvisa. Att välkomna alla oavsett bakgrund och religion är en viktig del av den kristna identiteten

Bilden föreställer en skrivmaskin med ordet Equality på ett papper.

Vi tar ställning för människor på flykt

Svenska kyrkan vill verka för en rättssäker asylprövning, att människor får en bra start i Sverige och ett samhälle som håller samman. Här kan du läsa mer om de ställningstaganden som är grunden för vårt arbete.

Kollage om tre bilder. Två händer som håller fram små vita lappar med kyrkliga ord textat i svart. En massa psalmböcker stapalde på varandra. Torson av en präst klädd i grön mässhake. Prästen gör tummen upp.

Verksamhet i stift och församling

Det är genom de lokala församlingarna du möter kyrkans verksamhet. Stiftets verksamhet handlar i sin tur om att ge stöd till församlingarna så de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer kyrkans regler, kyrkoordningen.