Foto: Ikon

Stiftets budget för 2018 beslutad

När stiftsfullmäktige på onsdagen tog det övergripande beslutet om Härnösands stifts verksamhet för 2018 handlade det om en budget på 96 miljoner kronor, varav huvuddelen går till direkt stöd för verksamheten i de närmare 100 församlingar som finns i regionen.

Bland satsningarna märks bland annat stöd till församlingarnas arbete med barn och unga genom samverkan med organisationen Svenska Kyrkans Unga, satsningen på ledarutbildning för ungdomar som vill engagera sig i församlingen efter konfirmationen och insatser för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i kyrkan.

När det gäller kyrkans sociala arbete erbjuds församlingarna bland annat olika insatser som syftar till att underlätta arbetet med att möta och stötta asylsökande, bidra till integration och arbeta mot främlingsrädsla och rasism.

För att underlätta arbetet med vård och underhåll av kyrkor och andra byggnader är införandet av ett fastighetsregister en prioriterad uppgift under året. I detta arbete kommer församlingarna att erbjudas stöd på olika sätt.

En femårig satsning på rekrytering och medarbetarskap inleds och syftar till att skapa goda förutsättningar för de nya medarbetare, både anställda och ideella, som kommer att behövas i framtidens kyrka.

Samtidigt erbjuds församlingarna ett utökat stöd på personalsjälavård för både professionell och personlig utveckling.

Stiftets insatser består till stor del av fortbildning. Det kommande årets görs bland annat omfattande utbildningsinsatser riktade mot församlingarnas förtroendevalda. Ett annat omfattande stöd till församlingarna är olika typer av bidrag.

Härnösands stift omfattar Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Stiftets uppgift är att främja församlingslivet i regionen.

 I verksamhetsplan 2018 ges en överblick av allt det stöd som erbjuds församlingarna.