Talltoppar mot en blå himmel
Foto: Gustaf Hellsing

Skog och vind bidrar till kyrkans verksamhet

42 miljoner kronor – så mycket blir årets utdelning från prästlönetillgångarna till Svenska kyrkans församlingar i Härnösands stift. För första gången ingår inkomster från vindkraft i skogsbrukets intäkter.

Härnösands stifts prästlönetillgångar består till allra största delen av skogsfastigheter, och till en mindre del av fonder. Förra årets vinst efter skatt uppgår till 47,6 miljoner kronor, varav över 39 miljoner kommer från skogsbruket.

Stormen Ivar präglade skogsåret. I slutet av 2013 orsakade den stora skador i stiftets skogar. Stora mängderna stormfälld skog måste tas omhand och volymen kom att vida överstiga ett normalt avverkningsår.
– Så trots att kostnaden för att ta hand om vindfällen är betydligt högre än för normal avverkning så blev resultatet ändå bättre än vad vi hade planerat, säger Sven-Erik Bodén, ordförande i Härnösands stifts egendomsnämnd.

Men det här är också första året som vindkraft är en inkomstkälla för Svenska kyrkan i regionen. Det är vinkraftparkerna i Rätan i Jämtland och Sidensjö i Ångermanland som har genererat 6,6 miljoner kronor genom de avtal om markarrende som tecknats med olika bolag.

Stiftsfullmäktige beslöt vid fredagens sammanträde att dela ut 42 miljoner kronor av vinsten. Hälften av utdelning går direkt till de församlingar och pastorat som är andelsägare och hälften till det inomkyrkliga utjämningssystemet.
– Det här är ett viktigt tillskott, många av våra församlingar behöver pengar för att utveckla sin verksamhet, säger Sven-Erik Bodén.

Till Härnösands stift hör Svenska kyrkans 100 församlingar i Västernorrlands och Jämtlands län. Församlingarnas verksamhet bekostas till största del av medlemsavgifter. Men för många församlingar i regionen, inte minst de små församlingarna i glesbygd, är inkomsten från skogen ett viktigt komplement.

Totalt förvaltar egendomsnämnden i Härnösands stift 93 813 hektar mark, varav 69 784 hektar är produktiv skogsmark. Stiftet är Svenska kyrkans största när det gäller innehav av skog. 

Kajsa Åslin
2015-05-22

Prästlönetillgångarna

Den skog och mark som Svenska kyrkan förvaltar är utspridd men alltid nära. En del är kustnära, en stor del är samhällsnära och en del är fjällnära. Skogen, jorden och fonderna går under namnet prästlönetillgångarna. I Härnösands stift är det egendomsnämnden som ansvarar för förvaltningen.