Kommentar till medierapportering

Med anledning av skrivelser från skyddsombuden om arbetsmiljön på stiftskansliet och rapporteringen om det i olika medier, ger arbetsgivarens företrädare Kenneth Norberg, vice ordförande i stiftsstyrelsens arbetsutskott, en kommentar.

– Vi är angelägna om en god arbetsmiljö och tar de skrivelser som vi fått från de lokala skyddsombuden på stort allvar. Vi har kommit överens med skyddsombuden om att anlita en extern och oberoende resurs för djupintervjuer med alla anställda, och det är helt enligt skyddsombudens förslag.

– Det har utsetts en arbetsgrupp med representanter för skyddsombuden, ledningsgruppen och arbetsutskottet och vi ska så snart det bara går kalla till ett första möte. Tanken är att arbetsgruppen ska resonera mer om vilka frågor som behöver utredas, vilken beställning som ska göras och lämplig arbetsmiljöresurs att anlita.

Kenneth Norberg, vice ordförande i stiftsstyrelsen och arbetsutskottet. Foto: Kerstin Stickler/Härnösands stift

– Personalens arbetsmiljö är en viktig fråga som jag är angelägen om att ta tag i. Nu vill vi ta reda på ordentligt vad problemen handlar om.

– När det gäller samarbetsproblemen mellan ordförande, det vill säga biskopen, och den övriga styrelsen, kan jag inte säga någonting. Samtal oss emellan pågår och jag vill absolut inte föra dessa i media.