Meny

Biskopen är andlig ledare

Biskopen är andlig ledare i sitt stift och har ett särskilt ansvar för präster och diakoner i området. Biskopen leder också arbetet i domkapitlet och stiftsstyrelsen. Dessutom har biskopen uppdrag för hela Svenska kyrkan.

I Svenska kyrkan finns 13 stift och varje stift leds av en biskop. I biskopens uppgifter ingår, enligt regelverket, att:

  • Förkunna evangelium i ord och handling.
  • Ha ansvar för att evangelium förkunnas rent och klart och för att sakramenten förvaltas enligt kyrkans bekännelse och ordning.
  • Svara för ledning och tillsyn.
  • Vårda och värna kyrkans enhet.
  • Viga präster och diakoner.
  • Kalla präster och diakoner till överläggningar.

Biskopen är ordförande i domkapitlet och har, tillsammans med övriga ledamöter där, en granskande och dömande funktion. Domkapitlet kan till exempel frånta präster och diakoner, som misskött sig grovt, rätten att vara präst eller diakon.

Tillsynen över församlingarna i stiftet utövas också genom regelbundna biskopsvisitationer, det vill säga officiella församlingsbesök som varar i flera dagar. På en biskops agenda står även många enskilda samtal, ofta av rådgivande karaktär. 

Biskopen har en viktig roll i utbildningen av nya präster och diakoner. Det är biskopen som antar stiftets präst- och diakonkandidater och som viger dem till tjänst i Svenska kyrkan vid en högtid då kandidaterna ger sina vigningslöften.

Biskopen är också ordförande i stiftsstyrelsen, där stiftsfullmäktiges beslut förbereds och verkställs. Stiftsstyrelsen handlägger även ärenden om kyrkliga val, är ansvarig för indelningen av församlingar och pastorat samt beslutar om ekonomiskt stöd till församlingarna och pastoraten.

Biskopen har även olika uppdrag för Svenska kyrkans nationella nivå och deltar regelbundet i överläggningar med de andra biskoparna om övergripande frågor. En ungefärlig bedömning är att 25 procent av uppdraget är rör nationella frågor.