Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Hammarby församlings stöd till personer med missbruksproblematik

I en artikel i Vi i Väsby den 29 januari framstår det som att Hammarby församling har dragit ner på det arbete för personer med missbruksproblematik som pågått i våra lokaler sedan 2015. Församlingen har fått ta emot flera frågor kring detta och vill här ge sin bild.

Sedan oktober 2015 har Pingstkyrkans arbete för personer med missbruksproblematik, LP-verksamheten, bedrivits i Hammarby församlings lokaler på Kyrkvägen 9. Detta eftersom den lokal som LP:verksamheten disponerade på Skopan inte fungerade optimalt pga avståndet till Väsby centrum. Svenska kyrkan och Pingstförsamlingen ingick då ett avtal som innebar att Pingstkyrkan kunde bedriva verksamhet i våra lokaler till en starkt reducerad kostnad.

Pingstförsamlingen har under hela perioden betalat 2800 kronor för en lokal som normalt skulle kostat 160 000 kronor. Hammarby församling har dessutom medverkat i verksamheten med präst/diakon vissa timmar. Förutom att församlingen har subventionerat Pingstkyrkans LP:verksamhet så har vi också starkt subventionerad lokalhyra för ytterligare en verksamhet för missbrukare som har bedrivits i församlingens lokaler i många år.

Hammarby församling ville omförhandla avtalet med Pingstförsamlingen för att vi vill bredda och fördjupa arbetet för personer med missbruksproblem. Vi vill erbjuda verksamhet som bygger på samverkan mellan Upplands Väsby kommuns beroendeenhet, Pingstkyrkan och Hammarby församling. Verksamheten för denna grupp skulle även fortsättningsvis bedrivas fyra dagar i veckan, men nu med tydligare insatser från kommunens beroendeenhet och diakonalt stöd från Hammarby församling med motiverande samtalsgrupper, stödsamtal, sinnesrogudsstjänster mm. Detta skulle innebära att LP-verksamheten behöver förändra sin verksamhet till förmån för ett trepartssamarbete.

Samarbete bygger på frivillighet, och Hammarby församling har inget inflytande i hur Pingstförsamlingen bedriver LP:verksamheten. Vi kan varken dra ner på verksamheten eller besluta om var verksamheten skall bedrivas. Nu har LP-verksamheten istället fått tillgång till nya lokaler på Dragonvägen.

Hammarby församling, Svenska kyrkan vill inte dra ner på insatserna för personer med missbruksproblematik. Tvärtom så anser vi att ett samarbete mellan de olika aktörer i Upplands Väsby som arbetar med denna grupp skulle fördjupa och bredda insatserna.

Vi planerar redan nu för att kunna starta grupper  i motiverande samtal samt enskilda stödsamtal och utveckla ett arbete kring Sinnesrogudstjänster. Vi fortsätter våra samtal med övriga aktörer inom kommunen för att finna fler vägar att kunna erbjuda stöd för personer med missbruksproblematik.