Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Verksamhetsöversikt 2017

Svenska kyrkan i Hamburg
 

Verksamhetens omfattning och förutsättningar

Svenska Gustaf Adolfsförsamlingen i Hamburg är formellt sett fortfarande en del av Tysklands Norra pastorat. I Hamburg fanns from 1 januari 2017 tom 31 mars 2017 arbetsledande komminister och from 1 april 2017 församlingsherde Elisabeth Magnusson Rosengren. Denna pastoratsindelning kommer helt att försvinna då församlingsherden fullgjort kyrkoherdeutbildningen under våren 2018 och Svenska Gustaf-Adolfskyrkan i Hamburg blir en egen församling. Verksamhetsområdet omfattar, geografiskt sett, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen och Schleswig-Holstein.  

Den absolut största delen av verksamheten bedrivs av naturliga skäl i Hamburg; regelbundet gudstjänstliv, kyrkliga handlingar, grupper av olika slag, körverksamhet, café osv. Utöver detta har gudstjänst firats i Lübeck andra advent och kontakt finns med Svenska föreningar och klubbar på olika platser inom vårt geografiska verksamhetsområde.

I församlingen i Hamburg finns följande anställd personal:

Församlingsherde 100%
Lokalanställd husmor, Carina Bolte, 75% (from. April 2016)
Lokalanställd kantor, Almut Stümke, 50%
Lokalanställd administrativ assistent, Margareta Schirmacher, 50%
Lokalanställd caféassistent, Rosmari Wolf, 30h/v samt Josephine Ahlers 13h/v (from november 2017)

Den förändring som gjorts i personalstyrkan under året är att församlingen valt att utöka caféassistentens timmar från 12 h/v till 30 h/v.

Utöver detta anlitar församlingen externa firmor för städning av lokaler, bokföring, löneadministration mm.

Församlingen har, utöver detta, ett mycket stort antal frivilliga utan vars krafter en stor del av verksamheten hade stannat upp.

Medlemskap

Per den 31 december 2017 hade församlingen i Hamburg 672 medlemmar. 

Redovisning av uppsatta mål

Gudstjänst

Huvudgudstjänst firades regelbundet, i princip varje söndag med undantag av några veckor under sommaren då kyrkan höll stängt. I regel firades högmässa, söndagsgudstjänst eller familjegudstjänst.  Lekmannaledda gudstjänster har förekommit samt gudstjänster i samverkan med de övriga nordiska kyrkorna. 

Naturligtvis har vi också haft vigsel-, dop-, och begravningsgudstjänst i vår församling under året som gått. 

Utöver de söndagliga gudstjänsterna hölls även andakter i kyrkorummet under Nacht der Kirchen (ett stort lokalt, ekumeniskt arrangemang i samverkan med olika kyrkor och församlingar i Hamburg) samt under julbasaren, vid medarbetarsamlingar, barngruppssamlingar, syföreningsmöten mfl. tillfällen.  

Undervisning

Undervisning, liksom gudstjänst, diakoni och mission, genomsyrar verksamheten då det i varje möte; enskilt eller i grupp, ges möjlighet till detta. På det konkreta planet sker undervisning om kristen tro framförallt i konfirmandverksamheten, barnverksamheten, körverksamheten, vid syföreningsträffar, kyrkvärdsträffar och naturligtvis också inom ramen för gudstjänstfirandet och olika föredrag då grupper besöker församlingen eller då vi inbjuds till olika sammanhang. Under 2017 gjordes en satsning på ett nordiskt samarbete för barn mellan 0-12 år. Under en lördag i juni hade vi verksamheter i de olika kyrkorna som på olika sätt ledde fram till  en gemensam gudstjänst på söndagsförmiddagen efter att barnen getts möjlighet att övernatta i danska kyrkan. 

Diakoni

I församlingen i Hamburg finns en "Diakonigrupp" som, utöver vars och ens diakonala uppdrag, tar särskilt ansvar för de människor i församlingen som är i behov av särskild omsorg, hembesök osv. Här fångas signaler upp kring vem som har behov av stöd och hjälp. Denna verksamhet är att beskriva som "traditionell diakoni". Utöver detta samlades vi vid ett antal tillfällen till "Seniorlunch" vilket har varit mycket uppskattat och samlat många människor för gemenskap och omsorg. 

Caféets verksamhet bär en stor del av församlingens diakoni då det blir en naturlig mötesplats för människor i behov av ett lyssnande öra och en kopp kaffe.

Liksom andra grundläggande uppgifter genomsyras all församlingsverksamhet av diakoni; vi är måna om det diakonala tilltalet i all församlingsverksamhet (gudstjänster, barn- och ungdomsverksamhet, körverksamhet, vuxenverksamhet, frivilligverksamhet osv). Naturligtvis bedrivs diakoni också genom själavårdande samtal med präst. 

Mission

All vår verksamhet är missionerande verksamhet. Målet för all verksamhet är att sprida evangelium om Jesus Kristus i ord och handling, också genom gudstjänst, diakoni och undervisning! I allt det vi gör är detta vårt huvudfokus.  

Svenska kyrkan i Hamburg är, geografiskt sett, mycket spännande beläget i ett område där människor från hela världen rör sig pga arbete, turism, nöjesliv, sjöfart mm. Vår kyrka och café lockar inte bara svenskar utan människor från hela världen och också oerhört många "sverigeintresserade" tyskar.  

Missionen bedrivs till stor del också genom det ekumeniska arbetet där vi i olika kyrkor går samman för evangeliets spridning. 

Ekumenik

Ekumeniken är ett spännande kapitel i församlingsverksamheten i Hamburg! "Hemma på våran gata i stan" delar vi vardagen med våra nordiska vänner; svenska-, finska-, norska- och danska kyrkan ligger alla på Ditmar-Koel-Straße och vi har ett mycket gott samarbete! Vi träffas regelbundet i olika konstellationer och vi firar regelbundet nordiska gudstjänster samt ställer upp för varandra på olika sätt. Sista kyrkan på gatan är Hauptkirche St. Michaelis där vi firat gemensam gudstjänst vid två tillfällen; vid ena tillfället leddes gudstjänsten av församlingsherden i Svenska kyrkan och Julia Atze, präst i St Michaelis då även Svenska kyrkans kyrkokör medverkade tillsammans med Danderyds kyrkokör (vår vänförsamling) och vi firade även gudstjänst tillsammans vid öppningen av den stora ”Hafengeburtstag” i maj. Vi fanns också med vid den nordiska julkonserten i Hauptkirche St Michaelis som arrangeras av Danska kyrkan. Vi har också kontakt med flera andra kyrkor och dess företrädare i Hamburg och exempelvis förlades en av våra luciakonserter till Hauptkirche St Petri. Svenska kyrkan i Hamburg har också ett gott samarbete med exempelvis anglikanska kyrkan och gammalkatolska kyrkan. Vi firade reformationsdagen i en fullsatt Hauptkirche St Petri tillsammans med de övriga nordiska kyrkorna vilket var ett mycket lyckat arrangemang! 

Vår församling är medlem i Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen som är initiativtagare till mycket ekumenisk verksamhet. Vi är också (tillsammans med ca 110 andra kyrkor och samfund) med i arrangemanget Nacht der Kirchen då man i sepember månad slår upp sina portar och presenterar sin församling och delar av sin verksamhet. Vi är även aktiva i samarbetsorganisationen för Hamburgs sjömanskyrkor; Seemansmission tillsammans med vilka vi firade en ekumenisk Seefahrer gottesdienst i St:a Gertuds kyrka under våren. 

En gång om året har vi också en nordisk afton där de nordiska församlingarnas musiker och präster tillsammans skapar en kväll med sång, musik och gemenskap.

Under våren medverkade församlingsherden i en andakt med efterföljande bordssamtal vid det ekumeniska arrangemanget "Europawoche" för gemenskap och fred i Europa. Detta arrangemang gick av stapeln vid Ökumenisches forum Hafencity.

Det ekumeniska arbetet är i högsta grad levande i Hamburg och är något som är ett viktigt och tydligt inslag i vår vardagliga verksamhet! Det är också fint att vi stöttar och hjälper varandra över våra egna kyrko- och församlingsgränser!

Övrig verksamhet

Svenska kyrkan i Hamburg är en levande församling! Som tidigare uttryckts är det därmed också svårt att dra tydliga gränser mellan vad som exempelvis är diakoni och vad som är mission eller övrig verksamhet. Några punkter är dock viktiga att ta upp:

Julbasaren 
Julbasaren är församlingens viktigaste inkomstkälla och samlar oerhört mycket folk, ungefär 30000 besökare. Det är den del av vår verksamhet som är nödvändig för att finansiera personal och verksamhet. Basaren planeras och genomförs till stor del av frivilliga krafter vilket är en enorm gåva! Detta året firade vi söndagens gudstjänst i kyrkorummet under det att basaren pågick vilket blev lyckat och välbesökt.

Vårbasar
Vårbasarens syfte är detsamma som julbasaren men bedrivs i något mindre skala.

Luciafirande 
Luciafirandet är en stor del av verksamheten under december. Varje basardag inleds med luciatåg och under december genomfördes fyra konserter i Svenska kyrkan, samt en konsert i Hauptkirche St Petri. Dessutom genomfördes luciatåg på ett äldreboende i Lokstedt, på IKEA samt i samband med adventsgudstjänsten i Christofferskyrkan i Lübeck under andra advent. 

Övriga traditionsbundna samlingar
Naturligtvis är Svenska kyrkan en kraft bakom olika traditionella firanden utöver Lucia, så som Sveriges nationaldag och midsommarfirande. 

Caféverksamheten
Caféet i Svenska kyrkan i Hamburg blomstrar och vi har under året haft möjlighet att öka antalet timmar för anställd personal! Det samlar mycket folk; både svenskar, tyskar och andra; nyinflyttade och bofasta såväl som turister. Caféet är även showroom för Johansson Design i Markaryd och vi har regelbundet olika konstnärer som ställer ut sin konst. 

Konserter 
Viss konsertverksamhet bedrivs i Svenska kyrkan. Vi har kontakter med många framstående musiker som bidrar med sitt musicerande både i gudstjänsten men också i ren konsertform.  

Besök från andra församlingar/institutioner
Vi får ofta förfrågningar från olika församlingar i Sverige som vill komma och besöka oss under församlingsresor och körresor och har naturligtvis våra portar öppna för detta! Ofta får vi också besök från skolor, företag, institutioner osv som kommer för att få information om församlingen och kyrkan, tillfälle att tala svenska, besöka caféet osv. Under hösten kan följande besökare nämnas som exempel på detta; kyrkorådet i Malmö, Herrentor, Bunkeflo kyrkokör, Björklinge kyrkokör, Nosaby kyrkokör, Värby församling samt SKUT-ombuden från Danderyd. Vi hade även glädjen att få besök av Dr.Dorothee Stapelfeldt; Senatorin der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen der Freien und Hansestadt Hamburg. 

Marknadsföring
Vi är noga med att synas utåt! Vi har ett fint och informativt kyrkoblad, en facebooksida som uppdateras regelbundet, en gemensam facebooksida för de nordiska kyrkorna, vi gör regelbundna mailutskick med nyhetsbrev till medlemmar och andra intresserade. Under hösten gjorde NDR (Norddeutcher Rundfunk) ett TV-reportage om de nordiska kyrkornas julbasar. Vi annonserar i tidningar, lokalradio, TV och på S-och U-Bahn i samband med julbasaren. Kyrkorådets ordförande var under hösten inbjuden till Kristianstad för ett föredrag om utlandskyrkan för SKUT-ombuden i Lunds stift.   

Särskilda händelser/förändringar

De största förändringarna i församlingen handlar om upplösningen av Norra Tysklands pastorat vilket innebär att den arbetsledande komministertjänsten kommer att bli en kyrkoherdetjänst. Under hösten 2017 har arbetsledaren påbörjat kyrkoherdeutbildningen vilken beräknas vara klar 1/5 2018. 

Utmaningar, visioner, framåtblickar 

En återkommande utmaning är ekonomin. Det är inte svårt att komma med idéer till verksamheter och utveckling men ekonomin gör att vissa saker får stå tillbaka pga att personalen inte räcker till. Ambitionerna är tyvärr många gånger generellt större än den realistiska förmågan.

En vision är fortfarande att ha mer verksamhet i caféet som vänder sig till våra församlingsmedlemmar; fler församlingsaftnar, föredrag osv som har en tydligt pastoral inriktning.

Det finns åldersmässiga luckor i församlingen som behöver tätas för att inte tappa människor på vägen; barnverksamheten behöver exempelvis  breddas för att kunna leda vidare in i körverksamheten. Vi behöver arbeta för en stabil konfirmand – och ungdomsverksamhet och diskussioner förs med olika församlingar om gemensamma lösningar på detta; både de nordiska kyrkorna och Svenska kyrkan i Berlin. Fler verksamheter behövs (förutom kyrkokören) för människor i yrkesverksam ålder. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Svenska kyrkan i Hamburg är en levande, gudstjänstfirande församling som har en fantastisk potential med tanke på geografiskt läge, personal, förtroendevalda och frivillig arbetskraft. Det är en ära att få arbeta i detta sammanhang! 

Hamburg den 24 januari 2018 

Elisabeth Magnusson Rosengren

Församlingsherde