Två kvinnor. Den ena håller upp ett par jeans framför den andra.
Foto: Magnus Aronson

Mary-metoden

Svenska kyrkans arbete med praktik och arbetsträning är en del av församlingens diakoni. Mary-metoden har tagits fram för att stötta människor som står utanför arbetsmarknaden att komma vidare i sitt liv och finna en långsiktig lösning på sin försörjning. 

Mary-metoden är en bemötandemetod som tagits fram inom Svenska kyrkan. Den bygger på en kristen människosyn och på mångårig erfarenhet av att stötta människor som står långt från arbetsmarknaden.

Varje människa är viktig och värdefull, med kapacitet och förmågor som kan komma andra till nytta. Med Mary-metoden vill Svenska kyrkan bidra till att stärka människor till egenmakt och delaktighet i samhället oavsett utsikterna till fast anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Mary baseras på väletablerad kunskap och ansluter sig till socialstyrelsens definition på evidensbaserad praktik.

Värdeord fångar metodens kärna

Ordet Mary är skapat av begynnelsebokstäverna i de värdeord som fångar metodens kärna. Orden och deras innebörd kan kortfattat beskrivas på följande sätt: 

Meningsfullhet

Varje deltagare finns med i ett meningsfullt sammanhang och erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter. Varje arbetsdag ska vara meningsfull utifrån deltagarens mål och personliga utvecklingsplan. 

Arbetsgemenskap

Ingen jobbar ensam. Församlingen som arbetsplats och församlingens medarbetare utgör deltagarens arbetsmiljö. 

Rehabilitering

Mary utgår från varje deltagares förmåga och livssituation. Arbetsuppgifter, stödjande samtal och hälsostärkande inslag syftar alla till att stärka deltagarens väg mot egenmakt, god hälsa och egen försörjning. 

Yrkesstolthet

När en deltagare känner stolthet och glädje över arbetets resultat och arbetets gemenskap är det ett kvitto på att Mary-metoden fungerar. Det är deltagarens upplevelse och utveckling som bestämmer metodens värde. 

En Mary-församling har Mary-utbildad personal

Mary-metoden har tagits fram för att kvalitetssäkra verksamheter som stöttar långtidsarbetslösa på vägen mot sysselsättning och egenmakt. I en Mary-församling har verksamhetsansvariga och handledare utbildats i metoden.

Deltagarens situation, erfarenhet och önskemål ligger till grund för tiden i församlingen. Till stöd för verksamhetsledare och handledare finns checklistor, dagliga rutiner och en plan med personliga mål. 

Människors grundläggande behov är desamma. Att skapa meningsfulla sammanhang med god arbetsgemenskap som främjar hälsa och yrkesstolthet är en måttstock för varje Mary-församling.

 

Kökspersonal lägger upp mat till be gäst.

"Mary-plats" – arbetsträning i församlingens ordinarie verksamhet

Mary-platser är benämningen på praktik- och arbetsträningsplatser i Svenska kyrkan som använder sig av Mary-metoden i sitt bemötande.

Necessärer i jeanstyg märka Sankt Mary.

S:t Mary – självständiga verksamheter för praktik och arbetsträning

S:t Mary är självständiga verksamheter inom församlingens ram som arbetar enligt MARY-metoden. De liknar sociala företag och är inriktade på praktik och arbetsträning. S:t Mary är ett skyddat varumärke.

Anmäl dig till Mary-utbildningar

Mary-utbildningarna erbjuds anställda i Svenska kyrkans församlingar och verksamheter som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. En särskild utbildningssatsning pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl dig nu!