Bild på valbara i ViSK, från vänster: Erik Broström, Kaya Ålander, Ann-Marie Strömberg, Anita Hedberg

Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)

Vänstern i Svenska kyrkan, (ViSK), är en partipolitisk obunden nomineringsgrupp i Svenska Kyrkan.

ViSK arbetar för en öppen, demokratisk, folkkyrka i ett mångkulturellt samhälle, som välkomnar alla.

ViSK anser att kyrkan ska visa vad det kristna kärleks-, rättvise- och solidaritets-budskapet innebär i praktiken.

ViSK vill att Svenska kyrkan ska:

 • aktivt ta ställning i samhällsdebatten, mot orättvisor – både nära och långt borta och kämpa för gränslös rättvisa och solidaritet
 • arbeta för allas lika värde, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning eller funk-tionsvariation
 • respektera och vara öppen för samtal mellan människor av olika tro och skapa förutsättningar för goda möten
 • arbeta för minskade sociala, ekonomiska och kulturella klyftor i samhället
 • arbeta för en generös flyktingpolitik, stärkt asylrätt och ett utökat interna-tionellt solidaritetsarbete
 • arbeta för en hållbar utveckling med energieffektiva och klimatsmarta lösningar och vara förebild i miljöarbetet
 • ha höga etiska krav på kapitalförvaltning och inte investera i vapen, tobak eller alkohol.

I Svenska kyrkan i Hägersten vill ViSK:

 • värna om de goda verksamheter som finns och skapa förutsättningar för ut-veckling av dem, som t.ex. i Västertorp
 • satsa på barn- och ungdomsverksamhet och verka för att barnverksamhet samt konfirmationsundervisning är avgiftsfri
 • att vårt diakonala arbetssätt präglas av offensiv, uppsökande verksamhet och att behövande ges stöd utifrån sina behov och förutsättningar
 • utveckla och stimulera församlingens kulturliv. Musiklivet och andra konst-närliga uttryckssätt ska ha hög prioritet
 • som förtroendevalda ha omsorg om församlingslivet och kunna vara ett stöd för personalen i deras arbete och se till att deras förmågor tillvaratas, samt värna om en god arbetsmiljö och att kollektivavtal följs
 • att Hägerstens församling ska vara delaktig i en framtida förändrad kyrka, som kan möta människors andliga behov, få människor ska växa och utvecklas genom ett rikt och varierat gudstjänstliv och i annan kyrklig verksamhet.

Läs mer på www.visk.info