Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamhetsidé

Haga församling vill vara en öppen mötesplats där människor kan ges möjlighet att erfara möte med Gud, där vi kan möta varandra som människor och där varje människa ges möjlighet att möta sig själv.

 Vi ska fira gudstjänst och vara kyrka för människor som bor, arbetar eller vistas inom församlingen. Vår inriktning är att visa på solidaritet, öppenhet, mod och närvaro genom tilltalet och tonen i det vi vill kommunicera. Detta gör vi särskilt genom att satsa på gudstjänsten och musiken och att arbeta för ett diakonalt perspektiv rakt igenom allt vårt arbete. Om vi lyckas väl med detta så kommer människor att veta vilka vi är och vilja komma tillbaka, och de kommer att känna sig upprättade. 

Vi vill kommunicera:       

att Gud ville ditt liv, om än ingen annan ville det        

att Jesus för din skull besegrat ondskan och döden 

att helig Ande, livets innersta kärlek, förenar himmel och jord, Gud och människa, människa och människa. 

att vi har ett uppdrag att möta alla människor som skapade, älskade och värdefulla för Gud - och för oss. 

Om vi kan återspegla och gestalta vem Gud är genom att visa på solidaritet, öppenhet, frimodighet och närvaro är vi på god väg i vårt uppdrag och vår verksamhet. 

Övergripande mål för församlingen 

Församlingen vill särskilt inrikta sitt arbete mot gudstjänst, musik och diakoni. 

Gudstjänsten är grunden i församlingens verksamhet och det som all annan verksamhet utgår ifrån. Huvudgudstjänsten är och ska vara församlingens främsta prioritet. När vi möter människor i gudstjänsten vet vi bara att hon är där. Resten är höljt i dunkel. En attityd av respekt och öppenhet signalerar att Du är välkommen. Vi lyssnar och vill möta varje människa med omsorg. I tilltalet och tonen i gudstjänsten vill vi förmedla solidaritet, öppenhet, frimodighet och närvaro. 

Musiken är en självklar del av detta, och av största betydelse. Musiken berör människor djupare än vad ord förmår. Vi vill erbjuda ett rikt musikliv av hög kvalité med allt från traditionell kyrkomusik till nyskriven klassisk musik, antingen man deltar i gudstjänst, kyrklig handling, konsert eller sjunger i kör. Ambitionen är att kör eller annan musik ska höras varje söndag samt att Hagakyrkan ska vara platsen för större musikaliska verk flera gånger per år.

Diakonin är församlingens händer och hjärta och ska genomsyra allt vårt arbete. Diakonins viktigaste uppgift är att synliggöra evangeliet genom att upprätta människor. Varje människa har som uppgift att möta medmänniskor med kärlek och omsorg. Församlingen har ett särskilt uppdrag i mötet med människor i utsatta livssituationer grundat i Matt 25:36ff. Diakoni är för oss att bry sig om hela människan oavsett ursprung, kön, sexuell läggning, med både fysiska, sociala och andliga behov. Vårt mål är att ge många människor möjligheter till enskilda samtal Det är också viktigt att vara en röst i samhället genom att lyfta frågor från individplan till ett strukturellt plan, och på så sätt peka på samhälleliga orättfärdigheter, orättvisor och omänskliga livsvillkor. 

All verksamhet skall genomföras med hänsyn tagen till miljön och vårt skapelseansvar.