Corona-anpassningar januari 2022

Så här ser Håbo pastorats smittskyddsåtgärder ut från och med 12 januari 2022.

Inledning

Läget har skärpts något sedan de senaste riktlinjerna kom från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Avsikten är precis som tidigare, att Håbo pastorats riktlinjer ligger så nära lagstiftningen och Folkhälsomyndighetens råd som möjligt - med så få men nödvändiga inskränkningar på verksamheten och gudstjänstlivet det är möjligt.

Giltighet

Dessa riktlinjer gäller från onsdagen 12 januari tills nya besked ges.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller till 31 januari så om de inte förlängs utan förändras, kommer vi också revidera våra.

Innehåll:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Gudstjänster och kyrkliga handlingar - dop, vigsel, begravning
 • Själavård
 • Verksamheter
 • Lokaler
 • Förtroendevalda
 • Städning och hygien

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Detta syftar på gudstjänster och konserter. Övriga verksamheter räknas inte in i detta, utan kan följa de rekommendationer som gäller för ”Fritids- och kulturverksamheter”.
För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller de nuvarande rekommendationerna om enbart sittande publik, max 8 personer per sällskap och 1 meters avstånd mellan sällskap.

Från regeringen.se

Pastoratet fortsätter att praktisera utökade smittskyddsåtgärder för gudstjänster och eventuella andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vi fortsätter även att följa den rekommendation som getts av stiftets biskopar, att vi firar gudstjänst utan vaccinationsbevis. Vilket innebär att vi återinför det tak på max 50 personer som deltagare som fanns på plats tidigare under pandemin. Och det gäller även våra andra offentliga tillställningar, i den mån vi genomför några under denna period. Finns skäl för att genomföra en samling med vaccinationsbevis behöver det beslutas av kyrkoherden efter samråd med ansvariga för verksamheten

Smittskyddsåtgärder:

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en lokal eller annat utrymme inomhus som anordnaren disponerar ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

1. informera deltagare om hur smittspridning kan undvikas,

2. erbjuda deltagare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,

3. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,

4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,

5. säkerställa att personal får adekvat information om åtgärder för att förhindra smitta, och

6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

[…]

1. deltagarna ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och

2. antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst 8 personer.

Antalet deltagare får dock alltid uppgå till 20.

Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet med högst 8 deltagare i varje. (HSLF-FS 2021:105)

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Detta innebär rent praktiskt att vi vid i stort sett alla gudstjänster bör vara beredda att anvisa människor sittplatser i kyrkan. Vi kan låta personer sitta närmare varandra om de är i samma sällskap. Vaktmästaren är ansvarig att anvisa platser och hålla uppsikt över detta. Prästen är huvudansvarig, utifrån sitt ansvar för gudstjänsten.

Gudstjänster och kyrkliga handlingar - dop, vigsel, begravning

 • Vid nattvardsfirande bär prästen handskar från och med beredandet av gåvorna till och att kommunionen med utdelandet är genomfört.
 • Förberedandet av nattvardsgåvorna före gudstjänst görs med spritade handskar.
 • Kyrkkaffe fortsätter vi med, med hjälp av färdigförpackat fika. Dock viktigt att hålla avstånd och att inte röra vid varandra genom t.ex. kramar.
 • Under rådande pandemi har Håbo pastorat beslutat att endast genomföra dop och vigslar om samtliga i hushållet som har bokat dopet eller vigseln är friska. Om någon i hushållet har symptom som påminner om Covid-19, behöver dopet eller vigseln ställas in och bokas om.
 • Prästerna kan tyvärr inte träffas inför kyrkliga handlingar vid fysiska träffar, men möjlighet till samtal på telefon och videosamtal finns.
 • Präster kan tyvärr inte delta inte vid minnesstunder eller liknande samlingar.
 • Vid gudstjänster och kyrkliga handlingar är prästen ansvarig för att vi håller oss inom ramarna för antal deltagare samt att avstånd på 1 meter mellan sällskap upprätthålls, utifrån sitt huvudansvar för gudstjänsten, men vaktmästaren är ansvarig att anvisa platser och hålla uppsikt över rummet.

Själavård

Vi genomför inte hembesök i dagsläget. Vi försöker i möjligaste mån att undvika längre samtal med konfidenter inomhus.

Verksamheter

Körer

 • Alla körer får avvakta med att genomföra fysiska träffar, men digitala träffar kan genomföras.
 • Vi gör inga utflykter eller framträdanden med körerna under rådande nivå på smittspridning.

Konserter
Vi genomför inga konserter fysiskt, däremot genomför vi digitala.

Pedagogisk verksamhet
Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att fortsatt bedriva vardagsaktiviteter för barn och unga för att främja den fysiska och psykiska hälsan. Det inkluderar exempelvis träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen.

Från: Folkhälsomyndigheten

Här finns information från Folkhälsomyndigheten särskilt till anordnare av fritidsaktiviteter för

Barn och unga
De flesta av våra verksamheter i Håbo pastorat är inte allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar, för dessa gäller inte reglerna ovan. I stället gäller Folkhälsomyndighetens råd till fritids och kulturverksamheter:

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

1. Vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid,

2. Informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel,

3. Uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem,

4. Anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,

5. Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,

6. Anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,

7. Anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig, och

8. Vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, t.ex. genom att personal vägleder besökare.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Dessa barn- och ungdomsverksamheter har startat och följer gällande riktlinjer:

 • Eftis
 • Ungdomscaféerna i Kalmar brygghus och Kyrkcentrum
 • Godchilla
 • Game On, varannan torsdag på Klostergården och varannan torsdag på Kyrkcentrum
 • Tjejligan

Följande verksamheter har satt sin terminsstart till vecka 4, vilket innebär att det kanske kan starta som planerat:

 • Babymassage
 • Tjejkvällar på Klostergården

Följande verksamheter har satt sin terminsstart till vecka 5, vilket innebär att det kanske kan starta som planerat:

 • Kyrkis
 • Babycafé
 • Kyrkis för självstående* och ensamstående
  * Självstående förälder är en förälder som genom assisterad befruktning eller ensamstående förälder som fått barn med en partner men partnern har aldrig funnits med i bilden.

• Kom och baka

Verksamheter som avvaktar med terminsstart:

 • Torsdagsrocken
 • Bibeläventyret

Konfirmander och unga ledare
Konfirmand- och unga ledare-verksamheten kommer att genomföras enligt gällande restriktioner, se länkarna under pedagogisk verksamhet ovan.

Lägerverksamhet

 • Vi har endast dagläger - alltså ingen övernattning.

Vuxen- och äldreverksamhet

 • Vi genomför ingen verksamhet fysiskt för vuxna- och äldre som läget är nu.
 • Vi har en kontinuerlig kontakt med äldreboendena om läget.
 • Planen är att ha telefonkontakter med hjälp av Diakonigruppen.
 • Till födelsedagsuppvaktningar skickar vi tills vidare endast skriftliga hälsningar.

Servering

 • Det finns fika i caféet i Kyrkcentrum.
 • Inga soppluncher serveras i dagsläget, då det är för svårt att genomföra dem på ett säkert sätt.

Vid servering följer vi riktlinjerna för serveringsställen, där vi utöver de grundläggande smittskyddsåtgärderna gör följande:

2 § Servering av mat eller dryck inomhus får endast ske till besökare som sitter ner vid ett bord, en bardisk eller liknande.

Den som driver serveringsstället ska se till att sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Allmänna råd till 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
För att undvika att trängsel uppstår kan den som driver ett serveringsställe till exempel:

1. Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället,

2. Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme,

3. Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra, och

4. Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Lokaler

Folkhälsomyndigheten har gjort en hemställan hos regeringen om att begränsa antalet som får delta vid privata sammankomster från 50 personer till 20 personer. Vi förväntar oss att detta snart blir beslutat och utgår därför redan nu från detta. Det innebär att bokningar till privata samlingar kan göras men att max-antalet på 20 personer måste respekteras. Redan gjorda bokningar för sammankomster som sker efter att lagstiftningen trätt i kraft, behöver informeras om att det då bara får samlas 20 personer.

Förtroendevalda

I ljuset av de rekommendationer som givits uppmanas alla råd och utskott att genomföra sina möten över Teams i stället för på plats. Varje ordförande har själv ansvar för hur dennes råd eller utskott ses, ta gärna kontakt med kyrkoherden för råd och stöd.

När möten ska genomföras digitalt i stället för fysiskt behöver de bokas i så god tid som möjligt och eventuellt stöd i att genomföra dem under själva mötestiden har vi inte alltid resurser till.
Därför är det viktigt att söka stöd i så god tid som möjligt i frågor kring möten.

Städning och hygien

Det städas varje dag i lokaler och på toaletter i Kyrkcentrum.
I Kyrkcentrum och på Klostergården spritas alla dörrhandtag varje dag.
Vi använder inte munskydd på arbetet, eftersom vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur vi ska agera.

Får du syn på något vi inte tagit i beaktande?

Kontakta gärna kyrkoherden om du är fundersam inför något i dokumentet, så vi tillsammans kan titta på vad som kan göras för att hantera situationen.