Gustaf Vasa församling

Prata med oss

Kontakt

Gustaf Vasa församling Besöksadress: Holländargatan 16, 11160 STOCKHOLM Postadress: BOX 3166, 10363 STOCKHOLM Telefon: +46(8)50888600 E-post till Gustaf Vasa församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Måndagsandakt

Måndag 26 februari i Sabbatsbergs kyrka kl 18.30 - I samarbete med "Kristen bortom Gud" Tema: Kärlek

Gustav Vasa församling startade under hösten 2017 en serie nyskapande kvällsandakter tillsammans med det nybildade nätverket Kristen bortom Gud.

Målgruppen för andakterna är alla som vill ta del av vår kristna andliga tradition och en kyrklig gemenskap, men som har konstaterat att ett traditionellt sätt att ”tro på Gud” inte är förenligt med vad de i övrigt vet om hur verkligheten fungerar. Inom denna traditionella teistisk-metafysiska trosförståelse representerar begreppet “Gud” en från människan oberoende god, självständigt handlande och skapande kosmisk makt. Att "tro på Gud" utifrån detta perspektiv innebär att försanthålla existensen av denna kosmiska makt.

Istället för detta sätt att tolka kristen tro och kommer vi aktivt lyfta fram vad som brukar kallas en existentiell eller icke-teistisk trosförståelse. Enligt det här synsättet är begreppet Gud en symbol som vi aldrig fullständigt kan fånga in och förstå. Framför allt är Gud inte ett väsen eller ett objekt av något slag som existerar så som andra väsen eller objekt existerar, ”Gud” är inte en del av verkligheten skild från oss människor. När vi "tror på Gud" förstår vi det, bland annat, som att vi bejakar en process som strävar mot ett ökat förverkligande av kärlek och förnuft i det mänskliga livet.

Vi har kunnat konstatera att den främsta funktion det teistiska sättet att tala om Gud har kommit att få är definiera vilka som får vara med (de som ”tror”) och vilka som lämnas utanför. Detta upplever vi som djupt olyckligt. Inför de utmaningar som vi människor idag står inför, både gemensamt i världen och som enskilda, behövs det kristna budskapet om kärlek, hopp och gemenskap lika mycket som någonsin. Att fortsätta avkräva människor en form av mental omskärelse leder bara till att evangeliets budskap inte når ut i världen i den omfattning som är nödvändig.

Oss veterligen är det första gången det görs uttalat icke-teistiska andakter inom Svenska kyrkan. Visst har det gjorts många andra försök till inkluderande gudstjänstliv. Dock upplever vi det som att dessa alltjämt har fortsatt att förutsätta att den teistisk-metafysiska trosförståelsen är den ”korrekta”. Resultatet har blivit att man är välkommen att vara med ”även om man inte tror på Gud”. Problemet med den här ”lösningen” är förstås att de som, likt oss, känner att de visst hyser en genuin gudstro, fast en existentiell sådan, lämnas dubbelt utanför.

För det existentiella, icke-teistiska sättet att förstå kristen tro är på inget sätt mindre äkta. I själva verket så tyder mycket på att det är denna sida av tron som är den bärande och utgör den meningsskapande dimensionen också för det teistiskt-metafysiska förhållningssättet. I Stora Katekesen, en av Svenska kyrkans bekännelseskrifter, skriver Martin Luther till exempel att ”en Gud kallas det, som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tager sin tillflykt till”. Ett av de bästa exemplen på en funktionell, existentialistisk gudsbild.

Även under våren 2018 hålls andakterna kl 18:30 en måndag i månaden.
Varje tillfälle har sitt eget tema genom vilket vi tar upp olika aspekter på hur vi kan förstå och berikas av en kristen tro som inte pekar mot något utanför oss människor.

- Tomas Walch, samordnare Kristen bortom Gud

www.kristenbortomgud.se

För mer information kontakta

Tomas Walch

Samordnare för Kristen bortom Gud

Mobil: 0703169916

Åke Nordström

Gustaf Vasa församling

Präst

Direkt: 08-508 88 601

om kristen bortom gud

Kristen Bortom Gud är ett nystartat nätverk vars målsättning är att arbeta inom både kyrka och akademi för en icke-teistisk och progressiv förståelse av kristen tro. Vi vill genom nätverket skapa ett forum för teologer och verksamma inom samfunden för att kunna utbyta tankar och erfarenheter.