Meny

Gudstjänstordningen

P: betyder att prästen läser. F: betyder att alla läser tillsammans.  NN står för namnet eller namnen.

Konfirmanderna går in i procession under sång eller musik.

Psalm

Inledning och bön

P: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada.

Prästen eller någon annan fortsätter med egna eller följande ord:

(P) I dag är vi samlade omkring er konfirmander, i era hem och här i församlingen. Vi vill ge  er vårt stöd och ber nu med er i Jesu namn:

Följande eller en fritt formulerad bön används. Om det är möjligt ber konfirmanderna bönen tillsammans:

(P) Herre, vår Gud, vi tackar dig för denna dag. Tack för konfirmandtiden, för vänskap och gemenskap, för samtal om livet och tron. Vi har sett fram mot denna gudstjänst. Låt oss med öppna sinnen ta emot vad du vill ge oss i dag. Kom oss nära med din helige Andes kraft och hjälp oss att leva i tro på dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

F: Amen.

Bibelläsning

P: Låt oss höra Guds ord om dopet och tron:

(P) Lärjungarna begav sig till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå.
När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade.
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem:

"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." (Matt 28:16--20)

Textläsaren kan avsluta: Så lyder det heliga evangeliet.

F: Lovad vare du, Kristus.

Ytterligare bibeltext(er) kan läsas här eller integreras i den följande redovisningen.

Redovisning

Ett tal till konfirmanderna kan avsluta redovisningen.

Psalm

Under psalmen kan kollekt tas upp. Konfirmanderna samlas vid altaret.

*Trosbekännelsen

Följande inledningsord kan användas.

P: Tillsammans med församlingen bekänner vi vår kristna tro.

F: Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Tillägg göres på ett av följande eller liknande sätt.
Om det första alternativet används, säger präst, medhjälpare och konfirmander tillsammans:

Detta är den tro som vi är döpta till.
I den får vi leva och dö
för att uppstå till evigt liv.
Amen.

eller

P: Må Gud ge er kraft att tillsammans med församlingen växa i denna tro.

eller

P: Detta är den tro som ni är döpta till.
Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro
och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?

Konfirmanderna svarar:

Ja.

Bön med handpåläggning

P: Låt oss be.

Konfirmanderna knäfaller.

P: Gud vi tackar dig för att du i dopet har kallat oss alla att följa dig. Sänd din gode Ande att hjälpa dessa konfirmander. Ge dem styrka och mod att leva som kristna. Led dem på dina vägar.
Var dem nära.
Uppfyll dem med tillit och glädje.
Amen.

Präst och medhjälpare lägger handen på varje konfirmands huvud.
En medhjälpare kan säga konfirmandens namn.

P: NN, må Guds gode Ande vara med dig nu och alltid.
Amen.

eller

P: NN, må Guds gode Ande leda dig på alla dina vägar.
Amen.

Konfirmanderna reser sig.

Sändning

P: Kära vänner. Ni tillhör Jesus Kristus. Ni är kallade till den stora uppgiften att göra hans kärlek och rättfärdighet kända i världen. Han skall inte överge er. Han är med er genom Guds ord, nattvarden och bönen. Gå ut i livet omslutna av Guds frid. I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn. Amen.

eller

P: Kära vänner. Ni tillhör Jesus Kristus. Han kallar er att vara medarbetare i Guds rike och göra hans vilja synlig i världen. Inför en okänd framtid är ni omslutna av Kristi kärlek och församlingens förböner. Gud sviker aldrig. I Guds ord, bönen och nattvarden får ni stöd på er livsvandring. Lev öppna för Guds Ande, så att ni varje dag, hur ni än har det, tar emot vägledning och hopp. Amen.

Psalm

Konfirmanderna går tillbaka till sina platser. Här kan instrumentalmusik, sång eller psalm förekomma.

Förbön

Förbönen bör om möjligt förberedas i konfirmandgruppen. Går inte det används en av följande böner och den första kan bes av konfirmanderna tillsammans.

P: Låt oss be.

(P) Gud, vår Fader, du är med oss i skola och arbete, i hem och församling, i allt det som väntar. Hjälp oss att förstå och respektera varandra, och lär oss att tjäna varandra med våra olika gåvor. Gör oss varsamma med allt det som är sårbart och värnlöst. Ge oss vilja och förstånd så att vi inte missbrukar din skapelse. Låt fred och rättvisa bli verklighet och ge oss en framtid och ett hopp. Herre, visa oss din väg du som i dopet lovat att vara med oss alla dagar till tidens slut. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre.

F: Amen.

eller

(P) Vi vänder oss med frimodighet till dig, vår Gud, och tackar dig för våra liv. Underbart har du skapat allt som finns på jorden och lagt omsorgen om det i människornas händer. Vi önskar att jorden blir en plats, där alla människor kan bo utan fruktan och leva i harmoni med varandra och hela skapelsen.

Särskilt ber vi för våra konfirmander: Bli kvar hos dem med din Ande och bevara dem i kärleken. Ge dem nåden att vara ljus i en mörk värld, människor som sprider fred och godhet. Led dem till meningsfulla   arbetsuppgifter, så att deras liv blir till glädje för dem själva och för andra.

Låt dem i församlingen finna stöd och kamratskap och låt oss som församling bli vad vi är ämnade att vara: En gemenskap att återvända till, där vi känner oss hemma och där vi kan möta dig i varandra, i ordet och sången, i bönen och sakramenten.

F: Amen.

Herrens bön

Prästen kan säga: Låt oss tillsammans be Herrens bön.

F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.

eller

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

*Lovpsalm

*Välsignelsen

Prästen kan säga: Tag emot Herrens välsignelse.

P: Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.

F: Amen.

Sändningsord

P: Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

eller

P: Låt oss gå i frid
F: i vår Herres Jesu Kristi namn.

Konfirmandgruppen går med präst och medhjälpare ut under sång och/eller orgelmusik.