FAQ om flyktingsituationen

FAQ - Svenska kyrkan i mötet med människor på flykt. Allt fler människor från krigs- och konfliktdrabbade områden flyr nu till Europa. Svenska kyrkan finns genom sin breda verksamhet med längs flyktvägen. Svenska kyrkan har en kompetens i att stödja människor i krissituationer, att skapa goda gemenskaper och meningsfulla aktiviteter. Vi har ett särskilt fokus på barns och kvinnors rättigheter.

Varför engagerar sig Svenska kyrkan för människor på flykt?

Alla människor är skapade till Guds avbild och en av grundvalarna i den kristna tron är att inte göra skillnad på människor. Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling ett kärlekens exempel: att älska sin nästa. Den kristna tron förpliktar oss att sträcka ut en hand till våra medmänniskor, en förpliktelse som ligger i dopet och kallelsen att hjälpa människor i nöd oavsett hudfärg, nationalitet, sexuell läggning, tro eller kön. Välkomnandet av flyktingen och främlingen är ett självklart utflöde av denna kallelse. I den flyktingsituation som nu råder har Svenska kyrkan ett viktigt diakonalt och medmänskligt ansvar.

Vad gör Svenska kyrkan lokalt - i församlingarna?

Svenska kyrkan har under lång tid arbetat i mötet med asylsökande och flyktingar inom sin diakonala verksamhet. I den rådande situationen fortsätter Svenska kyrkan att arbeta både kortsiktigt och långsiktigt i dessa möten - både i Sverige och utomlands. Det kan handla om närvaro där människor anländer, hjälp med förnödenheter, rådgivning, och på några platser även boende. Tag kontakt med närmaste församling eller stiftskansli för mer information. Se http://www.svenskakyrkan.se På Svenska kyrkans hemsida finns kontaktuppgifter till ett antal församlingar som arbetar i mötet med asylsökande och flyktingar. Se http://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/vill-du-hjalpa-till Många församlingar erbjuder dessutom språkträning och mötesplatser av olika slag, utflykter, möjlighet till själavårdande samtal, psykosocialt stöd, praktisk hjälp i vardagen, lek och skapande för barnen. Svenska kyrkan har på vissa håll även uppsökande verksamhet för asylsökande, t.ex. vid anläggningsboenden. Församlingarnas verksamhet finansieras lokalt genom till exempel kyrkoavgiften eller lokala insamlingar, inte genom insamlingen till Svenska kyrkans internationella arbete. Arbete sker ofta i samverkan med andra ideella organisationer eller kommunen. Församlingarna är självstyrande och avgör utifrån lokala behov och förutsättningar vilka insatser de gör i mötet med flyktingar. Hur får jag veta vad som Svenska kyrkan gör där jag bor?
Tag kontakt med din församling, sök här på Svenska kyrkans hemsida http://www.svenskakyrkan.se/

Vart kan jag vända mig om jag vill engagera mig?

På vår hemsida finns en lista med församlingar som driver ett arbete för flyktingar och asylsökande http://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/vill-du-hjalpa-till
Du kan också söka lediga uppdrag hos Svenska kyrkans volontärbyrå http://www.volontarbyran.org/svenskakyrkan/ eller vända dig till din församling www.svenskakyrkan.se Vad gör Svenska kyrkan regionalt - i stiften?
Svenska kyrkans 13 stift främjar och utövar tillsyn över församlingslivet i respektive stift. I varje stift finns en biskop och ett stiftskansli som stödjer arbetet i församlingarna, samverkar och bedriver opinionsbildning.

Vad gör Svenska kyrkan nationellt - på nationell nivå?

Svenska kyrkans nationella nivå företräder Svenska kyrkan och driver opinionsbildning. Ärkebiskop Antje Jackelén deltar i det offentliga samtalet. Kyrkokansliet har dialog med myndigheter och organisationer. Svenska kyrkan vill på detta sätt verka för ett samhälle som välkomnar flyktingar och människor i nöd. Särskilt viktigt är barnens välmående. Det innebär hälsa, skolgång och boende. I rådande situation ger även Svenska kyrkans nationella nivå praktiskt stöd till församlingar, förmedlar kontakter och samtalar med politiker om hur församlingarnas arbete kan underlättas. 

Läs mer om det praktiska stödet

https://internwww.svenskakyrkan.se/migration/ Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, beslöt 2014 om att stärka församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande. Se http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1289043 Vad gör Svenska kyrkan nationellt för att påverka EU och Sveriges regering?
Svenska kyrkan driver även ett påverkansarbete gentemot EU och svenska regeringen. Det sker framför allt genom nätverk med andra kyrkor och trosbaserade organisationer. Svenska kyrkan verkar för att räddningssystemet i Medelhavet byggs ut och effektiviseras, att EU agerar gemensamt och omedelbart för att skapa fler lagliga och säkra vägar till Europa, samt att asyllagstiftning och visumkrav ses över. Svenska kyrkan har gjort gemensamma uttalanden med Act-alliansen, CCME och Kyrkornas Världsråd och Europeiska kyrkokonferensen. http://blogg.svenskakyrkan.se/opinion/

Vad säger Svenska kyrkan om ...
...vad som krävs för att lösa situationen?

Det är inte brist på resurser i Europa för att lösa situationen för de människor som flyr eller migrerar hit. Det som sker nu, sker helt och hållet till följd av bristande politisk vilja och handlingskraft. Tysklands agerande är ett viktigt signalvärde för Europa och visar på det utrymme för politisk moral och integritet som finns.

...vad EU och Sveriges regering bör göra?
Svenska kyrkan vädjar tillsammans med kyrkor i hela Europa till politiskt ansvariga både i medlemsländerna och inom EU om att omedelbart agera och på ett europeiskt plan agera i solidaritet och enighet för människornas överlevnad genom:      

Att medlemsländerna inom EU tar ett gemensamt ansvar för situationen och tillför de resurser som behövs.      

Att EU skapar säkra flyktvägar till Europa så att människor inte sätts i händerna på människosmugglare.     

Att både Sverige och EU hittar system för att stärka Greklands, Serbiens och Ungerns myndighetskapacitet att hantera flyktingströmmarna på plats. ·     

Att EU beslutar om de föreslagna fördelningskvoter mellan EU-länderna även om detta bara kan vara ett första steg.      

Att diplomatiska insatser i flyktingarnas ursprungsländer intensifieras av politiska krafter på alla plan för att snarast nå fredliga lösningar i bl.a. Syrien.      

Att Sveriges regering tar sitt ansvar för de flyktingar som kommer och ställer resurser till förfogande både för den fysiska och psykiska hälsan av flyktingar.       

Att Sverige har framför allt flyktingsbarnens välmående i fokus. Detta innebär hälsa, skolgång och utrymme (boendesituation).      

Att politikerna på alla nivåer i Europa och i Sverige stärker en välkomnande kultur och möjligheten till möten och integration för flyktingar.

Vad tycker Svenska kyrkan om det folkliga engagemanget för flyktingar?

Det är viktigt att den stora vilja att bistå och visa medmänsklighet som nu manifesterar sig runt om i landet tas tillvara, hålls vid liv och kanaliseras på bästa sätt. Här har Svenska kyrkan i kraft av sitt uppdrag och sin geografiska spridning en given roll. Men det är också ett ansvar för politiker att hålla igång samtalet om medmänsklighet och öppenhet.

Vad gör Svenska kyrkans församlingar i utlandet?

Svenska kyrkan har ett fyrtiotal församlingar utomlands, bland annat i Wien, Aten, München och Berlin och möter där människor på flykt. Utlandsförsamlingarna stödjer också de svenska ambassadernas arbete och personal på respektive plats. Många församlingar har startat olika insamlingsaktiviteter för att stödja Svenska kyrkans flyktingarbete.

Vad gör Svenska kyrkan internationellt för människor på flykt?

Svenska kyrkans internationella arbete och uppdrag innehåller insatser för människor på flykt både i Europa och i andra världsdelar. Insatserna fokuserar framför allt kvinnor och barn. Svenska kyrkan bidrar genom sina partnerorganisationer med psykosocialt stöd (samtal och aktiviteter för bearbetning av svåra upplevelser), tillfälligt skyddsboende, rent vatten, utdelning av hygienartiklar, filtar och kläder m.m. Arbetet är beroende av frivilliga gåvor. Se: http://www.svenskakyrkan.se/flykt

De allra flesta människor som drivits på flykt i Syrien befinner sig i det direkta närområdet: i Libanon, Jordanien och Turkiet. Svenska kyrkan arbetar sedan länge med insatser i dessa områden. Exempelvis i Jordanien vid flyktinglägret Za'atari med över 80 000 invånare, där en fritidsgård byggts upp och psykosocialt stöd ges tillsammans med LWF (Lutherska världsförbundet). Se www.svenskakyrkan.se/syrien.

Svenska kyrkans partner finns även på plats i Irak och ger stöd till förföljda minoriteter, läs mer om dessa insatser på http://svenskakyrkan.se/irak Svenska kyrkan är även verksam på Afrikas horn, en region där flera inbördeskrig härjar. Se: http://svenskakyrkan.se/afrikashorn

Vad gör ni för att komma åt grundorsakerna - krig och konflikter?

Svenska kyrkan arbetar även med grundorsakerna till olika konflikter. Det sker på olika sätt i olika regioner och kontexter. I Mellanöstern arbetar vi för att stärka olika aktörers arbete med fred och försoning. I våra humanitära insatser fokuserar vi det psykosociala arbetet i lokalsamhället för att försöka förhindra att konfliktmönster fortplantas och återskapas även hos människor på flykt. Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, beslutade hösten 2014 att stärka arbetet i Mellanöstern. Vi försöker också påverka politiska processer i syfte att adressera faktorer som hindrar fred, rättvisa, jämlikhet, trygghet, och förverkligandet av mänskliga rättigheter. Vi driver bland annat ett påverkansarbete gentemot FN, EU och nationella regeringar för att stärka internationellt konfliktförebyggande, främja nedrustning och begränsa vapenspridningen i världen. Vi protesterar när Sverige exporterar vapen till länder där mänskliga rättigheter kränks. Vi stärker också partners som arbetar med människors rättigheter och stödjer människorättsförsvarare.  

Vad är Svenska kyrkans internationella arbete?

Svenska kyrkans internationella arbete är den del av Svenska  kyrkan som tillsammans med systerkyrkor och organisationer världen över genomför långsiktiga utvecklingsprojekt, katastrofinsatser och påverkansarbete internationellt. Arbetet är beroende av gåvor och engagerade människor i Sverige.  Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, en sammanslutning av över 140 trosbaserade organisationer runtom i världen. Det innebär en närvaro i de flesta katastrofdrabbade områden i världen. Svenska kyrkans internationella insatser finansieras till största delen av gåvor från allmänheten, både från enskilda personer och från församlingars lokala insamlingsarbete. Svenska kyrkans internationella arbetet får också bidrag från t.ex. Radiohjälpen, Sida och till viss del även EU:s biståndsbudget.

Hur kan jag bidra till insamlingen för människor på flykt i världen?

Svenska kyrkans internationella arbete samlar just nu in pengar för möta de stora behov som finns bland de människor som befinner sig på flykt undan konflikter och katastrofer. Alla direkta gåvor, kollekter och andra insamlingsaktiviteter behövs i arbetet. Se http://www.svenskakyrkan.se/flykt  

Samarbetar Svenska kyrkan med några muslimska organisationer?  

Sedan flera år finns lokala samarbeten bland annat i flyktingläger mellan ACT-alliansen, Action by Churches Together, som Svenska kyrkan ingår i, och Islamic Relief, en världsomfattande muslimsk humanitär organisation. I augusti 2014 undertecknade Lutherska Världsförbundet, som Svenska kyrkan också är en del av, och Islamic Relief Worldwide en avsiktsförklaring om samarbete när det gäller katastrofarbete. När en förödande jordbävning drabbade Nepal våren 2015 genomförde Lutherska Världsförbundet och Islamic Relief en gemensam humanitär aktion för särskilt utsatta grupper som blivit hemlösa. Som ett svar på de stora behoven av stöd till nyanlända flyktingar i Stockholm har Katarina församling inlett ett samarbete med Islamic Relief Sverige som organiserar flyktingmottagande vid centralstationen och i moskén vid Medborgarplatsen. Genom samarbetet slussas en del av flyktingarna vidare från moskén – som berett mer än tusen flyktingar sovplats sedan början av september – till kyrkan, som kan erbjuda uppemot ett sextiotal sovplatser per natt. En välkommen avlastning för moskén och Islamic Relief, som också serverar mat och bistår med enkel medicinsk vård till flyktingarna.

Uppskattande skrev Islamic Relief Sverige till sina frivilliga (19/9): ”Tänk om hela världen gjorde så här; vi blev i dag kontaktade av vår närmaste granne, Katarina kyrka, som sett vad ni volontärer och ni som engagerat ger gåvor, allt det ni gör för flyktingarna som kommer till oss i moskén. Katarina kyrka vill hjälpa oss. Från och med i kväll ställer församlingen upp med 35 sängplatser alldeles runt hörnet, i kvarteret bredvid moskén. Det känns fantastiskt att vi i Sverige hjälps åt, sida vid sida, människa till människa. Tänk om hela världen tänkte och gjorde så. Tänk om det inte behövde finnas en enda flykting, tänk om ingen människa behövde frukta för sitt liv på grund av krig. Tänk om vi kunde hjälpa varandra. Alltid.”