Meny

Vättlösa kyrka

Kyrkan dateras till sent 1100-tal och är inspirerad av engelsk kyrkoarkitektur.

Kyrkan är öppen dagligen klockan 08:00-20:00 under perioden maj-september 2020.

 

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpeditionen telefon 0511-285 00.

________________________________________________________________________

Kyrkan dateras till sent 1100-tal och är inspirerad av engelsk kyrkoarkitektur. Denna enkla typ med rakslutet kor var som konstruktion lätt att uppföra och finns på fler platser i Västergötland.

Kyrkan har byggts kring en ursprunglig kyrka av trä.

Altartavlan tros vara från 1800-talet. Bild: Maria Jansson

Den nuvarande altartavlan som skildrar Kristi himmelsfärd, tros vara från ca 1800 och var 1829 insatt i en då tidstypisk omfattning. Dess förnämliga skulpturerade ram av småbladig,tätväxande akantus bör ha tillverkatsför en tidigare altartavla frånomkring 1700.1910 dömdes altartavlan ut ochen ny föreställande Emmaus-vandringen i enkelt utförande, målad 1909 av G. Brattström, Skara, sattes upp i dess ställe. (finns nu på läktaren)

Ny bänkinredning sattes in. I valven finns spår av gamla målningar, dessa putsades tyvärr över år 1910 utan dokumentation. Nuvarande schabloner dekorerades av C.W. Pettersson i en stil inspirerad av uppländsk gotik.

Bild: S Berglund

 

År 1982 renoverades kyrkan av Jerk Alton, Kumla. Då slopades bl.a de främre bänkarna liksom trappan mellan´kor och långhus.
Altartavlan föreställande Kristi himmelsfärd sattes åter upp.
1910 kasserades den gamla predikstolen, enligt 1829 års inventarium: "Rund, utan inscription. Pärlfjädrar med förgylta Ränder". 

Den nya predikstolen fick en mer traditionell kantig form, vars fyra sidor framställer Kristus och evangelisterna, målade i olja på duk av C.W. Pettersson.

Bild: S Berglund

I främre valvet i koret finns en målad pelikan, som matar ungarna med sitt eget blod. En gammal symbol för Kristi offerdöd.

Bild: S Berglund

På läktaren hänger två begravningsvapen över Erik Stake, friherre till Vik, död 1672 och kornetten Hans Stake till Olstorp (i Algutstorp sn) som avled samma år.

Båda vapnen har sexton små anvapensköldar kring hjärtvapnet. Eftersom de små anvapensköldarna på båda begravningsvapnen är skulpterade i samma trästycke som huvudbaneret, med respektive ätts emblem i relief, har inga sköldar lossnat och förkommit eller placerats på fel plats i anvapenräckan, under de 300 år som förflutit sedan de lämnade skulptörens och målarens verkstad.
Sköldarna representerar probandens 16 anor i fjärde generationen i tur och ordning från vänster till höger.

t.v. Huvudbanér med friherreätten Stakes fyrdelade vapen med hjärtsköld och två hjälmar samt 16 anvapen.
t.h Huvudbanér med adliga ättenStakes vapen och med 16 anvapen runt detta.

Vättlösa kyrkas brudkrona, anno 1950 Bild: S Berglund

_______________________________________________________________________

The church of Vättlösa dates from the late 12th century and is inspired by English church architecture. The vaults in the roof  were made during the latter part of the Middle Ages. The vaults bear traces of old paintings, but the present stencil-paintings were made in 1910. The interior of the church has since 1910 an Art Nouveau style .A church porch under the gallery was added about 30 years ago.  

Part of the altar is as old as the church and hidden under the altar plate there is a relic shrine containing a leaden capsule with bones and charcoal. On the right side of the altar there is an aumbry with a small iron worked door. Of the interior from the 18th century remain only the altar rail and the gallery. Under the floor of the church there are several grave slabs from the 17th and the 18th centuries and in the cemetery you will find some interesting tombstones of sandstone from the Middle Ages and some made of lime from Kinnekulle in the 17th and 18th  centuries. What now is the sacristy was before 1766 a sepulchre chapel for the Stake family. The red wooden bell tower was erected in 1798.

________________________________________________________________________ 

Die Kirche von Vättlösa stammt aus dem späten 12. Jahrhundert und wurde von englischer Kirchenarchitektur inspiriert. Die Deckegewölben wurden im späten Mittelalter gebaut. Man kann in den Gewölben Spuren von alten Gemälden sehen, aber die gegenwärtige Klischeegemälden wurden 1910 gemahlt. Das Interieur der Kirche hat seit 1910 einen Jugendstil. Die Kirchenvorhalle wurde vor 30 Jahren modernisiert. 

Der Altar ist teilweise original und unter der Altarscheibe ist ein Reliquienschrein versteckt. Im Schrein gibt es eine Bleikapsel mit Beinen und Holzkohle. Rechts vom Altar gibt es ein Sakramentshaus mit einer kleinen Tür mit Eisenbeschlag. Vom Interieur aus dem 18. Jahrhundert sind nur die Altarschranke und die Empore geblieben. Unter dem Boden der Kirche gibt es viele Grabplatten aus den 17. und 18. Jahrhunderten und auf dem Friedhof findet man einige sehr interessante Grabdenkmäler aus Sandstein aus dem Mittelalter und etliche aus Kalkstein von Kinnekulle in den 17. und 18. Jh. hergestellt. Die heutige Sakristei war vor 1766 ein Grabgewölbe für das Geschlecht Stake. Der rote Holzglockenturm wurde 1798 errichtet.          

 

Janne Pettersson

Janne Pettersson

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare