Meny

Holmestads kyrka

Anno 1874

Kyrkan är öppen dagligen klockan 08:00-20:00 under perioden maj september 2020.

För att boka dop, vigsel, gruppbesök eller guidning ring pastorsexpeditionen telefon 0511-285 00.

________________________________________________________________________

Kyrkan är byggd 1874 på den tidigare galgbacken

Kyrktornet är 50 meter högt. Åtta pelare bär en lanternina och läktare på fem sidor. Dess åttakantiga form syftar på biblens berättelse om Noaks ark. Det var åtta personer som gick in i arken och räddades undan vattnet. På samma sätt kan vi räddas undan dödens makt. 

Elektriskt ljus installerades 1923. År 1963 renoverades kyrkan invändigt. Arkitekten var Anders Ekman. Ny trappa till läktaren från vapenhuset anlades.

Ljuset faller på altaret i Holmestads kyrka Bild: Maria Jansson

Altaret flyttades bakåt och sakristian som var belägen bakom altaret revs så att ljuset kom att falla på altaret. 
Altartavlan är målad av Sven Lindroth, Saleby 1889 och föreställer Kristus och kananeiska kvinnan. På var sida om altaret hänger träskulpturer från gamla kyrkan föreställande Petrus (tv) och Paulus (th)

Bild: S Berglund

Dopfunten är medeltida av sandsten i tre delar med inskrift "Den der tror och bliver döpt han skall varda salig förmenen dem icke ty sådana hörer Guds rike till"

Bild: S Berglund

På läktarens norra del förvaras predisktolen från gamla kyrkan. Överst på predikstolens bröstning var följande inskrift som nu är nästan utplånad: "Herre öppna mig ögonen att jag må see under å din lag. Psalm 119:v18"

Bild: S Berglund

Skamstock av trä. det ovanliga är att denna straffstock har fem hål och sittbräda. Längd 170 cm.

Holmestad kyrkas brudkrona, anno 1942 Bild: S Berglund

________________________________________________________________________

The church of Holmestad was built in 1874 on the former gallows hill. The cemetery is south of the church, where the old church was. That church from the 15th century was torn down because it was too small. The church is built in Romanesque style and partly New- Gothic style with a straight-ended apse. The steeple is 50 metres (152 feet) tall. Eight pillars carry a dome with windows and galleries on five sides. The church bells were cast in 1593.

The church is octagonal and that alludes to the biblical story on Noah´s arch where eight people were saved from the Flood. The altar painting from 1889 depicts the sinner at Jesus´ feet. On the wall behind the altar there are two wooden sculptures from the 17th century. The oil-painting depicting the Last Supper was made in 1671. In the cloakroom you will find a sexton´s coat from the 18th century and a collection bag from 1747. The organ in the chancel from 1978 has 15 stops and the one in the gallery from 1875 has 7 stops.  

________________________________________________________________________

Die Kirche von Holmestad  wurde 1874 auf dem frühen Galgenhügel gebaut. Der Friedhof liegt südlich von der Kirche, wo die alte Kirche aus dem 15. Jahrhundert lag. Sie wurde abgerissen, weil sie zu klein war. Die heutige Kirche ist in Rundbogenstil und teilweise in neugotischer Stil gebaut. Sie hat eine gerade abgeschlossene Apsis. Der Turm ist 50 Meter hoch. Acht Säulen tragen eine Kuppel mit Dachfenstern und Emporen auf fünf Seiten. Die Kirchenglocken wurden 1593 gegossen.

 

Die Kirche ist achteckig und das bezieht auf die Bibelgeschichte über die Arche Noah wo acht Leute von der Sinnflut gerettet wurden. Das Altargemälde von 1889 stellt die Sünderin an Jesu´ Füßen dar. An der Wand hinter dem Altar hängen zwei Holzskulpturen aus dem 17. Jahrhundert. Das Gemälde vom Heiligen Abendmahl wurde 1671 gemahlt. In der Garderobe gibt es einen Kirchendienermantel aus dem 18. Jahrhundert und einen Klingenbeutel von 1747. Die Chororgel von 1978 hat 15 Stimmen und die Emporeorgel von 1875 hat 7 Stimmen.    

 

Maria Brodén Jonsson

Maria Brodén Jonsson

Götene pastorat

Kyrkvaktmästare

Mer om Maria Brodén Jonsson

Götene församling